Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka (1) prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona in Okoljskega poročila (od 20. 10. 2022 do vključno 21. 11. 2022)

datum: 12.10.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka (1) prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona in Okoljskega poročila (PDF) - 12. 10. 2022

OBRAZEC - pripombe / predlogi na javno razgrnjen dopolnjen osnutek (PDF)
OBRAZEC - pripombe / predlogi na javno razgrnjen dopolnjen osnutek (DOC)

GRADIVO za javno razgrnitev dopolnjenega osnutka (1) prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona in Okoljskega poročila (ZIP) - velikost 36,1 MB

* * *

 

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZureP-2), prvega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21) in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), župan Občine Gornja Radgona objavlja

 

JAVNO NAZNANILO

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka (1) prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona in Okoljskega poročila

 

I.

Občina Gornja Radgona naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka prvih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju SD OPN 1), ki ga je pod št. SD OPN 1/18, oktober 2022, izdelal prostorski načrtovalec ZEU družba za načrtovanje in inženiring d. o. o., Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota in Okoljskega poročila (v nadaljevanju OP), ki ga je pod št. OP 2/22, september 2022, izdelal LUČKA, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s. p., Vrbljene 21, 1292 Ig.

 

II.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN 1 in OP bo potekala od 20. 10. 2022 do vključno 21. 11. 2022, v prostorih Občine Gornja Radgona v delovnem času (soba št. 43, II. nadstropje).

Vpogled v gradiva dopolnjenega osnutka SD OPN 1 in OP bo omogočen tudi na spletnem naslovu: https://www.gor-radgona.si/  v rubriki »Sporočila za javnost«.

 

III.

V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava v prostorih Gasilskega doma Gornja Radgona, dne 16. 11. 2022, ob 17.00 uri.

 

IV.

V času javne razgrnitve ima javnost možnost dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek SD OPN 1 in OP. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v zvezi pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov: obcina@gor-radgona.si rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »SD OPN 1 - pripombe«).

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču do predlogov in pripomb, ki bo objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimek ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Na razgrnjeno gradivo se novih predlogov za spremembo namenske rabe ne sprejema.

 

Številka: 3500-01/2018-313-U107
Gornja Radgona, dne 12. 10. 2022
 

                                                                                                           ŽUPAN
                                                                                      OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                Stanislav ROJKO, l.r.