Javno naznanilo za zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za drugi del enote urejanja prostora GR 36

datum: 12.05.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

Javno naznanilo za zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za drugi del enote urejanja prostora GR 36 - 12. 5. 2022

IZHODIŠČA za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za drugi del enote urejanja prostora GR 36, št. OPPN-9/22 (PDF)

* * *

Na podlagi 118. člena v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZureP-3) in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) Občina Gornja Radgona s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za drugi del enote urejanja prostora GR 36

 

I.
Občina Gornja Radgona bo pred sprejetjem odločitve o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za drugi del enote urejanja prostora GR 36 (v nadaljnjem besedilu: OPPN), pripravila izhodišča za pripravo OPPN.

V ta namen občina obvešča oziroma zagotavlja sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN.


II.
Z OPPN bi se na delu območja enote urejanja prostora GR 36 z oznako podrobnejše namenske rabe prostora SSm (mešane stanovanjske površine) in delno ZD (druge urejene zelene površine), za katero je z Občinskim prostorskim načrtom Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/15, 6/17 – popravek in 5/20 – obvezna razlaga) predvidena izdelava OPPN, določili prostorski izvedbeni pogoji za umestitev stanovanjske zazidave in zelenih površin.

III.
Predloge in pripombe se lahko od 13. 5. 2022 do vključno 25. 5. 2022 pošlje pisno na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov obcina@gor-radgona.si.

IV.
To javno naznanilo se vključno z osnutkom izhodišč objavi na oglasni deski ObčineGornja Radgona in na internetni strani https://www.gor-radgona.si.


Št. 350-0002/2022-13-U107
Gornja Radgona, dne 12. 5. 2022
 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.