Javno naznanilo za zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora GR 47

datum: 12.05.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

Javno naznanilo za zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora GR 47 (PDF) - 12. 5. 2022

IZHODIŠČA za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora GR 47, št. OPPN-8/22 (PDF)

* * *

Na podlagi 118. člena v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) Občina Gornja Radgona s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora GR 47

 

I. Občina Gornja Radgona bo pred sprejetjem odločitve o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora GR 47 (v nadaljnjem besedilu: OPPN), pripravila izhodišča za pripravo OPPN.

V ta namen občina obvešča oziroma zagotavlja sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN.

 

II. Z OPPN se bodo na novo določili prostorski izvedbeni pogoji tako, da bo poleg stavb namenjenih obrtnim, proizvodnim, servisnim, storitvenim, skladiščnim, prevozniškim, trgovskim, poslovnim ipd. dejavnostim dopustno umeščanje tudi stanovanjskih stavb za druge posebne družinske skupine oziroma delavskega doma za nastanitev delavcev.

 

III. Predloge in pripombe se lahko od 13. 5. 2022 do vključno 23. 5. 2022 pošlje pisno na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov obcina@gor-radgona.si.

 

IV. To javno naznanilo se vključno z osnutkom izhodišč objavi na oglasni deski Občine Gornja Radgona in na internetni strani https://www.gor-radgona.si.

 

Št. 350-0003/2022-5-U107
Gornja Radgona, dne  12. 5. 2022
 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.