Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)

datum: 01.03.2022

kategorija: Razpis

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine - nepremičnina parc. št. 696/5 k.o. Gornja Radgona (PDF) - 28. 2. 2022

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 11/2018, 79/2018) ter  20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti (Ur.list RS, št. 31/2018)

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe – prodaja nepremičnine

  1. Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona namerava prodati nepremičnino parc. št. 696/5 (ID 7172443) stavbno zemljišče v izmeri 401 m2 k.o. 184 Gornja Radgona, ki predstavlja stavbno zemljišče. Kupnina za nakup predmetne nepremičnine je določena na podlagi povišane ocenjene vrednosti nepremičnine, določene v poročilu o oceni vrednosti pravic na nepremičnini z dne 16. 6. 2021 in predstavlja ceno 25,00 EUR/m2 oziroma kupnino v izhodiščni neto vrednosti 10.025,00 EUR. V neto vrednosti kupnine 22 % davek na dodano vrednost ni zajet. Kupec nosi stroške notarske overitve pogodbe in stroške vknjižbe pogodbe v zemljiško knjigo;
  2. Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu znaša 20 dni od objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe (v nadaljevanju: namera).
  3. Ponudba se predloži v pisni obliki priporočeno na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali pošlje po elektronski pošti na uradni elektronski naslov Občine Gornja Radgona: obcina@gor-radgona.si v roku iz 2. točke te namere. Ponudba mora vsebovati osebne podatke ponudnika (ime in priimek, naslov, davčno številko, elektronski naslov, številko telefona), navedbo da stranka sprejema znesek kupnine po tej nameri in navedbo, da ponudba veže ponudnika 3 mesece od roka za predložitev ponudbe ter soglasje stranke, da dovoli, da se lahko njeni podatki v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, obdelujejo, zbirajo in uporabijo v povezavi s postopkom prodaje.
  4. Kupnino je potrebno poravnati v roku 30 dni od podpisa pogodbe oz. prejema računa za kupnino na TRR Občine Gornja Radgona.
  5. Plačilo celotne kupnine v roku predstavlja bistveno sestavino pogodbe.
  6. Za podrobnejše informacije o predmetni nepremičnini ali ogled nepremičnine je kontaktna oseba Valerija Frangež, dosegljiva na telefon: 02 5643-806 ali preko elektronske pošte: valerija.frangez@gor-radgona.si, v času uradnih ur za poslovanje s strankami.
  7. Upravljalec ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti ali oseba, ki jo predstojnik upravljalca ali organ, odgovoren za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, za to pooblasti, lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.

Pogodba se sklene po preteku 20-dnevnega roka za objavo namere o sklenitvi neposredne pogodbe (v nadaljevanju namera) na spletni strani Občine Gornja Radgona. Namera bo na spletni strani objavljena najmanj 20 dni.

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

 

Priloga:

Priloga - grafični prikaz parcele za prodajo

 

Številka: 478-0003/2022-11 (U108)

Datum:   28. 2. 2022