Izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu

datum: 31.10.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Izvajanje socialnovarstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU

Pomoč družini na domu je dejavnost in ožja oblika socialne oskrbe, namenjena različnim uporabnikom, katerim z usmerjenostjo v vsakdanja opravila, pomaga vzdrževati določeno stopnjo kvalitete bivanja v domačem okolju. Na območju Občine Gornja Radgona, ki za izvajanje te storitve vsako leto namenja v proračunih znatna sredstva (leta 2020 cca. 78.500 EUR),  to dejavnost izvaja Center za socialno delo Pomurje, Enota Gornja Radgona.

Upravičenci storitve so:

  • osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo staranje nesposobne za popolnoma samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
  • kronično bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra brez občasne pomoči druge osebe nesposobni za samostojno življenje,
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Neposredno izvajanje storitve zajema različne oblike praktične pomoči in uslug uporabniku na njegovem domu in izven njega in sicer:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov),
  • gospodinjska pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka hrane, nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora),
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo).

Za vključitev v program izvajanja pomoči na domu je odločilna potreba oz. želja uporabnika ali svojca ter sorodnika, po storitvah.

Cena neposredne storitve pomoč družini na domu za uporabnika trenutno znaša 4,57 EUR/efektivno uro, za delo v nedeljo ali v nočnem času 6,40 EUR/efektivno uro in za delo na dan praznika in dela prost dan 6,85 EUR/efektivno uro, razliko do polne cene subvencionira občina.  

Storitev pomoč družini na domu se je uveljavila kot pomembna oblika pomoči, ki omogoča posameznikom, da s strokovno organizirano podporo najdejo želeno obliko bivanja v skupnosti in soustvarjajo svojo vizijo bivanja v njej.

 

Več informacij:

Center za socialno delo Pomurje, Enota Gornja Radgona, Partizanska cesta 21, 9252 Gornja Radgona

T: 02 564 93 22, 02 564 93 10, e-naslov: gpcsd.gornj@gov.si 

Izvajanje socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu

Članek je objavljen tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, oktober 2021