Ugodnosti in oprostitve za občane na področju odmere komunalnega prispevka in odmere NUSZ

datum: 30.10.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Odmera komunalnega prispevka za leto 2021 in oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavnega zemljišča za dobo pet let

Navajamo nekaj informacij o možnih ugodnostih in oprostitvah, ki jih občina nudi občanom na področju odmere komunalnega prispevka in odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Vsak investitor, ki želi graditi manj zahteven objekt ali zahteven objekt, mora pred izdajo gradbenega dovoljenja poravnati stroške odmere komunalnega prispevka.

Tako je bil komunalni prispevek za leto 2021, odmerjen za priklop obstoječih objektov na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje, za gradnjo novih stanovanjskih objektov, za rekonstrukcijo in prizidavo stanovanjskih objektov in za gradnjo industrijskih in kmetijskih objektov. V letošnjem letu je bilo do sedaj odmerjenih 20 vlog komunalnega prispevka za novogradnjo stanovanjskih objektov in za rekonstrukcijo in prizidave, 6 vlog za industrijske in kmetijske objekte ter 13 vlog za priklop na javno vodovodno omrežje. Trend naraščanja, napram odmeram v letu 2020, je najbolj opazen pri novogradnjah stanovanjskih objektov in sicer za 25%.

K temu trendu je, verjamemo, delno pripomogel tudi novi Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Gornja Radgona, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Gonja Radgona na svoji 9. redni seji dne 6. 5. 2021 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona št. 2/2021).

Občina Gornja Radgona tudi omogoča, da se občana, na podlagi ustrezne vloge, oprosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za dobo pet let v primerih, ko je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe, zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo in je neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše.

Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali v stanovanjsko hišo. Dejanska oprostitev se prične s koledarskim letom vložitve vloge za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Več informacij ter vloga za subvencioniranje komunalnega prispevka in vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča sta dosegljivi v glavni pisarni občinske uprave in na spletni strani www.gor-radgona.si, zavihek Za stranke in občane (oprostitve NUSZ) in zavihek Za stranke in občane (odmera komunalnega prispevka). 

Odmera komunalnega prispevka in oprostitev plačila NUSZ

Članek je objavljen tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, oktober 2021