Modernizacija občinskih cest

datum: 26.10.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST

Modernizacija občinskih cest, ki se je pričela v lanskem letu, se je v nekaterih segmentih nadaljevala tudi v letu 2021. Tako so bile modernizirane naslednje občinske ceste: 

  • Lokalna cesta v naselju Ivanjševski Vrh in Orehovski Vrh, v skupni dolžini 1.700 m,
  • Javna pot - Ulica ob potoku v Gor. Radgoni, v dolžini 280 m,
  • Javna pot v naselju Črešnjevci do domačije Zemljič, v dolžini 600 m,
  • Javna pot v naselju Police do domačije Klemenčič, v dolžini 430 m,
  • Javna pot v naselju Radvenci do domačije Kramberger in domačije Vurcer, v skupni dolžini 850 m,
  • Javna pot v naselju Zagajski Vrh, v dolžini 430 m,
  • Lokalna cesta v naselju Zagajski Vrh do meje z Občino Benedikt, v dolžini 280 m,
  • Javna pot v naselju Spodnja Ščavnica od Kmetijske zadruge do domačije Senekovič, v dolžini 680 m,
  • Javna pot v naselju Stavešinski Vrh do domačije Kežman, v dolžini 360 m.

Na večini navedenih cest je izvajalec del (GMW d.o.o.) v letošnjem letu izvedel še nekatera zaključna dela, uredil bankine in brežine, izvedel odvodnjavanje in očistil obcestne jarke. Izvedli smo kvalitetne preglede vseh cest, izvajalec je ugotovljene pomanjkljivosti, v večji meri, že odpravil. Na podlagi že izvedenih geodetskih odmer in nato še izdaje odločb pristojne geodetske službe, se bo uredilo tudi lastništvo na navedenih cestah.

Sočasno izvajamo aktivnosti za izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za predvideno modernizacijo občinskih cest v letošnjem letu.

Modernizacija občinskih cest

Članek je objavljen tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, oktober 2021