Javni razpis za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2021-2022

datum: 06.08.2021

kategorija: Razpis

Razpisna dokumentacija za Javni razpis za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2021-2022. pdf

Razpisna dokumentacija za Javni razpis za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2021-2022.doc

Cenik uporabe Telovadnice Partizan v sezoni 2021-2022.pdf

 

 

Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi telovadnice Partizan (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 53, z dne 1. 10. 2009) Občina Gornja Radgona objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2021/2022

 

1.  Naziv in sedež lastnika in upravljavca telovadnice: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

 

2.  Na razpis se lahko prijavijo: javni zavodi, športna društva, neformalne rekreativne skupine, posamezniki, podjetja. Prednostno pravico pri oddaji telovadnice v uporabo bodo imeli interesenti, navedeni v 6. členu Pravilnika o uporabi telovadnice Partizan (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 53, z dne 1. 10. 2009), v nadaljevanju: pravilnik.

 

3.  Cenik uporabe telovadnice Partizan za sezono 2021/2022 je sprejel župan Občine Gornja Radgona, dne 5. 8. 2021 in je objavljen na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si.

 

4.  Uporaba telovadnice Partizan obsega uporabo vadbene površine v objektu, garderob, sanitarij, umivalnikov, tušev ter športnega orodja in opreme v objektu.

 

5.  Prijava se posreduje na obrazcu vloge, ki je sestavni del tega razpisa.

 

6.  Prostore telovadnice po urniku, sestavljenem na podlagi tega razpisa, bo možno koristiti v času od praviloma 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022, in sicer od ponedeljka do petka, od 15.00 do 22.00 ure, ob sobotah od 9.00 do 22.00 ure ter ob nedeljah po dogovoru na podlagi izraženega interesa uporabnikov.

 

7.  Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, najkasneje do vključno 23. 8. 2021s pripisom: »NE ODPIRAJ: RAZPIS TELOVADNICA PARTIZAN«.

 

8.  Razpisna dokumentacija je vsem zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, vsak delovni dan pa tudi v glavni pisarni Občinske uprave Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, soba št. 25/I. nadstropje.

 

9.  Na osnovi prejetih vlog bo Občina Gornja Radgona do 30. 8. 2021pripravila urnik uporabe za sezono 2021/2022.

 

10.  Interesenti, ki bodo svoje vloge dostavili po roku (po 23. 8. 2021), bodo ne glede na določbe 6. člena pravilnika lahko kandidirali le na proste termine, ki ne bodo razdeljeni prijaviteljem, ki so svoje vloge na razpis dostavili pravočasno.

 

11.  Na podlagi pravočasno prispelih vlog na razpis bo občina v skladu s pogoji, navedenimi v 6. členu pravilnika, oblikovala urnik uporabe telovadnice, ki ga bo s sklepom potrdil tudi župan Občine Gornja Radgona.

 

 

Številka: 671-3/2021-U113                                                                 ŽUPAN

Datum: 6. 8. 2021                                                           OBČINE GORNJA RADGONA

                                                                                                   Stanislav ROJKO, l.r.