JAVNO NAZNANILO zainteresirani javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Trat v Gornji Radgoni

datum: 05.07.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNO NAZNANILO zainteresirani javnosti o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Trat v Gornji Radgoni (PDF) - 2. 7. 2021

Gradivo za javno razgrnitev-grafike-sd_ZN_Trate.zip

* * *

Na podlagi 118. člena v povezavi s 108. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 10. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) Občina Gornja Radgona s tem
 

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Trat v Gornji Radgoni

I.

Občina Gornja Radgona bo pred sprejetjem odločitve o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Trat v Gornji Radgoni (v nadaljnjem besedilu: SD ZN), ki je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu Gornja Radgona – Trate (Uradni list RS, št. 22/00 in 69/02 ter Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 5/04, 6/04, 23/06 in 43/08) (v nadaljnjem besedilu: ZN), pripravila izhodišča za pripravo SD ZN.

V ta namen obvešča oziroma zagotavlja sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja predlogov in pripomb za oblikovanje izhodišč za pripravo SD ZN.

II.

S SD ZN bi se k območju ZN priključili parceli št. 172/2 in 173/15 (del) obe v k.o. 188 – Gornja Radgona, kjer je sedaj v veljavi Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Trat – enota 5 in turistično športni center (TŠC) Trate (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 43/08).

Na novo priključenih parcelah 172/2 in 173/15 (del) obe v k.o. 188 – Gornja Radgona ter parcelah št. 173/11 (del) in 173/12 (del) obe v k.o. 188 – Gornja Radgona oziroma na območju SD ZN bi se na novo določili prostorski izvedbeni pogoji tako, da bi se dopustila prizidava doma starejših občanov, etažnosti P+2.

S SD ZN bi se spremenil in dopolnil tako grafični, kot tudi tekstualni del ZN.

III.

Predloge in pripombe se lahko od 05. 07. 2021 do vključno 23. 07. 2021 pošlje pisno na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov obcina@gor-radgona.si.

IV.

To javno naznanilo se vključno z grafičnimi prikazi osnutka izhodišč objavi na oglasni deski Gornja Radgona in na internetni strani https://www.gor-radgona.si.

 

Št. 350-1/2021-10-U107
Gornja Radgona, dne 02. 07. 2021


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.