Javno naznanilo o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska)

datum: 28.06.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNO NAZNANILO o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska) (PDF) - 28. 6. 2021

Gradivo za javno razgrnitev-Dopolnjen osnutek OPPN GR 27-junij_2021.zip

* * *

Na podlagi 119. člena v povezavi s 112. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) Občina Gornja Radgona s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska)

 

I.

Občina Gornja Radgona naznanja ponovno javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enote urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska), ki ga je izdelalo podjetje ZEU družba za načrtovanje in inženiring d. o. o., Ulica Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, št. OPPN-4/20, z datumom junij 2021.

 

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno najmanj 30 dni, od 29. 06. 2021 do vključno 05. 08. 2021, na oglasni deski Občine Gornja Radgona in na spletni strani Občine Gornja Radgona https://www.gor-radgona.si.

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 04. 08. 2021, ob 16.00 uri, v veliki dvorani Gasilskega doma Gornja Radgona.

 

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov obcina@gor-radgona.si oziroma se podajo ustno na javni obravnavi.

Občina Gornja Radgona bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način.

 

IV.

Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javne obravnave, mora vsaj dva (2) delovna dneva pred navedenim datumom javne obravnave to napovedati na elektronski naslov suzana.rakusa@gor-radgona.si ali na telefon 02 564 38 08 in navesti svoje ime in priimek, naslov in telefon ali elektronski naslov, preko katerih bo obveščena o eventualnih spremembah termina ter načina izvedbe javne obravnave glede na ukrepe NIJZ.

 

V.

Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, hkrati podan tudi pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na občinskem svetu in na spletni strani Občine Gornja Radgona. Vse osebe, ki ne želijo, da se v stališču do pripomb objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to na pripombo tudi posebej navesti.
 

IV.

To javno naznanilo se objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona (https://www.gor-radgona.si) in na oglasni deski Občine Gornja Radgona in oglasni deski KS Gornja Radgona.

 

Številka: 350-2/2019-60-U107
Gornja Radgona, dne 28. 06. 2021

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.