Obvestilo o možnosti subvencioniranja komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Gornja Radgona

datum: 28.05.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Obvestilo o možnosti subvencioniranja komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Gornja Radgona (PDF)

Obvestilo o možnosti subvencioniranja komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Gornja Radgona

Leta 2020 je Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejel novi Odlok o  podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/20). Ker želi Občina Gornja Radgona omogočiti mladim in mladim družinam lažji pričetek pri prvem reševanju stanovanjske problematike, je bil sprejet novi Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/21), ki je pričel veljati 11. 5. 2021.

S tem obvestilom želimo javnost posebej seznaniti, da navedeni občinski odlok omogoča, da imajo mladi in mlade družine ob izpolnjevanju določenih pogojev možnost subvencioniranja komunalnega prispevka. Za mlade se štejejo osebe, ki niso stare več kot 40 let. Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 40 let,  ne glede na starost otroka ter družina z otrokom starim do največ dveh let, ne glede na starost staršev, v kolikor gre za prvega otroka obeh staršev. Do subvencioniranja plačila komunalnega prispevka je upravičen upravičenec, ki na območju Občine Gornja Radgona prvič rešuje stanovanjsko vprašanje za gradnjo novega stanovanjskega objekta ali z rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta in izpolnjuje tudi pogoj, da je zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, na katerem je predvidena gradnja novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta. Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka za mlade in mlade družine, oziroma največ 2.500,00 EUR. Da upravičenec izpolnjuje pogoje, dokazuje z izjavo upravičenca, v kateri je naveden njegov rojstni datum, za mlade družine pa z izjavo upravičenca,  v kateri so navedeni člani mlade družine, njihovi rojstni datumi in sorodstveno razmerje. Izpolnjen mora biti tudi pogoj, da upravičenec prvič rešuje svoje stanovanjsko vprašanje z gradnjo novega stanovanjskega objekta ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta. Prav tako mora biti izpolnjen pogoj, da v obdobju štirih let od dodelitve subvencije ne odtuji zemljiške parcele ali objekta, za katerega je bila subvencija podeljena, v nasprotnem primeru mora podeljeno subvencijo vrniti. Prav tako mora upravičenec subvencijo vrniti, v kolikor v štirih letih od dodeljene subvencije ne bo prijavil stalnega prebivališča na objektu, za katerega je bila dodeljena.

Na podlagi zgoraj navedenega imajo torej mladi in mlade družine Občine Gornja Radgona možnost, da izpolnijo izjavo za uveljavljanje subvencioniranega komunalnega prispevka. Izpolnjena izjava je priloga vlogi za odmero komunalnega prispevka. Uveljavljanje pravice do subvencije se šteje za pravočasno tudi, če je izjava vložena do izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka na prvi stopnji.

Vlogo za odmero komunalnega prispevka in izjavo za mlade in mlade družine je možno dobiti na spletni strani Občine Gornja Radgona (www.gor-radgona.si | Vloge in obrazci) ali na sedežu občine v glavni pisarni (vložišče) v času uradnih ur.

Dodatne informacije v zvezi s sofinanciranjem komunalnega prispevka za mlade in mlade družine so možne po e-pošti danilo.vlaj@gor-radgona.si ali na telefon 02 564 38 24. 

* * *

Vloga za odmero komunalnega prispevka

Izjava za uveljavljanje subvencioniranega komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Gornja Radgon -mlade družine
Izjava za uveljavljanje subvencioniranega komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Gornja Radgona - mladi