Obnova visokovodnega nasipa ob reki Muri v Gornji Radgoni - Investicija MOP, Direkcije Republike Slovenije za vode v letu 2021

datum: 27.01.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Obnova visokovodnega nasipa ob reki Muri v Gornji Radgoni

Investicija MOP, Direkcije Republike Slovenije za vode v letu 2021

»Investicija obnove visokovodnega nasipa ob reki Muri v letu 2021 bo velika pridobitev za Občino Gornja Radgona. Prežema nas veliko veselje in pozitivno pričakovanje uspešne izvedbe, saj smo prepričani, da se bo urejanje prostora ob reki Muri nadaljevalo v začrtani smeri, v zadovoljstvo, korist in varnost vseh prebivalcev ob reki Muri, kar je izrednega pomena«,  je povedal župan Stanislav Rojko, na novinarski konferenci, ki je bila 26. januarja 2021 v Gornji Radgoni.

V letu 2020 je bilo v okviru projekta GoMura že veliko storjenega na tem območju, in že sedaj reka Mura k sebi privablja številne prebivalce in obiskovalce mesta Gornja Radgona. Ta dela in predvidevanja ureditve celotnega območja ob reki Muri je predstavil župan.

Predvidena obnovitveno vzdrževalna dela v letu 2021 pa bodo izvedena v skladu s projektom »Sanacija visokovodnega zidu in rekonstrukcija visokovodnega nasipa v Gornji Radgoni«, katerega tehnični del je podrobneje predstavil izvajalec del - Andrej Biro, direktor podjetja POMGRAD – VGP d.d.. Predstavnik investitorja - Anton Kustec, vodja Direkcije RS za vode, Urad za upravljanje z vodami, Sektor območja Mure je povzel predvidene aktivnosti investicije.

Mejni odsek Mure z Republiko Avstrijo je območje mesta Gornja Radgona, ki je sedaj nezadostno zaščiteno pred škodljivim delovanjem visokih voda in izračuni so pokazali, da je zemeljski nasip v mestu prenizek. Tako je v projektu predvideno nadvišanje nasipa do ustrezne varnostne višine, na zemljiščih v k.o. Gornja Radgona (od sejmišča do novega protipoplavnega zidu, izgrajenega v letu 2020). Prizidava se bo izvajala tudi na gozdnih zemljiščih, kjer bo potrebno odstraniti lesno zarast. Predvidena trasa visokovodnega nasipa na vodni strani je že zakoličena. Skupna dolžina obravnavane trase znaša 1,685 km. Nasip se v glavnem širi na vodno stran in v manjšem obsegu na zračno stran. Saniran nasip se bo zatravil, oblika pa bo sledila trapeznemu profilu z ustreznim naklonom in s širino krone. Za sanacijo in nadvišanje nasipov se bo uporabil kvalitetni glineni material, pridobljen iz izkopov.

Vrednost obnove znaša 1.749.921 EUR, potekala pa bo po naslednjem predvidenem terminskem planu: v zimskih mesecih letošnjega leta se (že) izvajajo pripravljalna dela, do meseca julija 2021 se bo intenziviralo z zemeljskimi deli, zaključna dela pa se bodo izvedla do meseca oktobra 2021.

* * *

Sporočilo za javnost iz novinarske konference z dne 26. 1. 2021:
Obnova visokovodnega nasipa ob reki Muri v Gornji Radgoni - Investicija MOP, Direkcije Republike Slovenije za vode v letu 2021 (PDF)

SPJ-Obnova visokovodnega nasipa ob reki Muri v Gornji Radgoni v letu 2021-26.01.2021-novinarska konferenca-Dom penine
Na fotografiji župan Stanislav Rojko (Občina Gornja Radgona) in direktor Andrej Biro (Pomgrad – VGP d.d.), novinarska konferenca 25. 1. 2021 v dvorani Doma penine v Gornji Radgoni

Predvidena ureditvena situacija - Situacija GR nove koord PREDVIDENO-ModelA0 (PDF)

Situacija s parcelami - VM-parcele_objekta_situacija-ModelA0 (PDF)

SPJ-Obnova visokovodnega nasipa ob reki Muri v Gornji Radgoni v letu 2021-Situacija GR nove koord PREDVIDENO-ModelA0