Aktualno na področju turizma – začasna prepoved izvajanja nastanitvene dejavnosti, oprostitev turistične takse in turistični boni (Novica AJPES)

datum: 07.12.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Objavljamo novico AJPES - november 2020:
Aktualno na področju turizma – začasna prepoved izvajanja nastanitvene dejavnosti, oprostitev turistične takse in turistični boni (PDF)

Več na spletni strani AJPES www.ajpes.si

* * *
AKTUALNO NA PODROČJU TURIZMA – ZAČASNA PREPOVED IZVAJANJA NASTANITVENE DEJAVNOSTI, OPROSTITEV TURISTIČNE TAKSE IN TURISTIČNI BONI

1. Izvajanje nastanitvene dejavnosti – začasna prepoved
Dne 16.11.2020 je bil sprejet Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 163/20 v nadaljnjem besedilu: Odlok), s katerim je začasno prepovedano, med drugim, tudi ponujanje nastanitvenih storitev neposredno potrošnikom.

Odlok določa, da je začasno prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom (B2C) na območju Republike Slovenije.

Področje uporabe in izjeme, navedene v 2. členu Odloka, se po neobvezujočem mnenju ministrstva tolmačijo glede na področje oziroma na način in sicer:
- z odlokom so prepovedane vse dejavnosti, pri katerih gre za odnos podjetje – potrošnik (B2C) in niso navedene med izjemami;
- z odlokom se ne ureja razmerij med podjetji (B2B);
- z odlokom se ne ureja tehničnih pregledov;
- sproščanje področnih dejavnosti urejajo pristojna ministrstva (na primer kulturne ustanove, športno rekreacijske storitve).

Začasno je prepovedano obratovanje vseh, ki ponujajo in prodajajo blago in storitve neposredno potrošnikom, kamor spadajo tudi gostišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, velnesi, iz česa izhaja, da npr. hotel potrošniku ne sme ponujati in prodati namestitvene storitve.

Odlok pa ne ureja oziroma ne regulira B2B (poslovanje med podjetji) dejavnosti, kar pomeni, da pravna oseba (npr. podjetje) lahko nemoteno naroči nastanitev za svoje poslovne partnerje ali delavce v nastanitvenem objektu pri pravni osebi.
Če imate zaradi trenutnih okoliščin nastanitveni obrat zaprt in gostov ne sprejemate, vam v Registru nastanitvenih obratov AJPES ni potrebno spreminjati podatka o statusu nastanitvenega obrata (sprememba iz »Aktiven« v »Neaktiven« ni potrebna).

2. Oprostitev turistične takse
Glede oprostitve turistične takse je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem že v času veljavnosti prejšnjega odloka pripravil pojasnila, ki se v skladu z obvestilom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smiselno uporabljajo tudi v času veljavnosti novega Odloka (veljavnost od 16. 11. 2020), ampak le za B2B poslovanja.

Po prejšnjem odloku je ponujanje nastanitvenih storitev v nastanitvenih obratih dovoljeno v primeru:
- potrebe po nastanitvi osebe, ki zaradi opravljanja gospodarske dejavnosti potrebuje nastanitev;
- potrebe po nastanitvi osebe, ki opravlja dejavnost javne službe v Republiki Sloveniji;
- potrebe po nastanitvi tujih državljanov, ki v Republiko Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, predstavnikov diplomatskih misij ter članov državniških delegacij;
- potrebe po nastanitvi osebe, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena na zdravljenje;
- potrebe po nastanitvi osebe, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena, da v nastanitvenem obratu opravlja zdravstveno dejavnost;
- potrebe po nastanitvi športnikov, strokovnih delavcev v športu in oseb, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20);
- prepustitve nastanitvenih objektov za namen izvajanja ukrepov zaradi zajezitve okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer za potrebe zagotavljanja namestitve v primeru izvajanja ukrepa osamitve (izolacije) oziroma karantene v skladu z določbami, ki jih določa zakon, ki ureja nalezljive bolezni, kadar se navedena ukrepa iz utemeljenega razloga izvajata v posebej določenem prostoru.

Pri izjemah, navedene pod drugo, peto in sedmo alinejo se zaradi izbruha korona virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) v primeru potreb omogoča (npr. zdravnikom, da opravljajo zdravstveno dejavnost v nastanitvenem obratu, osebe nastanjene za namen izolacije, karantene, osebe, ki opravljajo javno službo (gasilci, reševalci ipd.)), da so nastanjeni v nastanitvenem obratu za obdobje, ko je oz. ko bo le-to potrebno (čas trajanja epidemije COVID-19). V tem primeru ne gre za osebe, ki bi koristile nastanitev v nastanitvenem obratu zaradi namena, ki ga določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, v nadaljnjem besedilu: ZSRT-1), kot je le-to še vedno pri osebah, navedenih pod ostalimi alinejami, npr. osebe, ki v Republiko Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom.

V skladu z ZSRT-1 je turistična taksa pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej. V 18. členu ZSRT-1 so določene osebe, ki so oproščene turistične takse, med njimi so tudi osebe, ki prostovoljno odpravljajo posledice elementarnih nesreč, pripadniki Slovenske policije v obdobju opravljanja nalog iz svoje pristojnosti, tuji državljani, ki so po mednarodnih pogodbah oproščeni plačila turistične takse (diplomati).

Glede na namen ZSRT-1 turistične in promocijske takse, poleg izjem, ki so že navedene v 18. členu ZSRT-1, je bilo določeno, da turistične in promocijske takse ni potrebno plačati osebam iz drugega odstavka te točke, ki koristijo nastanitev v nastanitvenem obratu iz razloga potreb zaradi epidemije COVID 19.

3. Turistični boni
Skladno s 35. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/20 in 152/20 – ZZUOOP) in Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov (Uradni list RS, št. 84/20) je način unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilo sredstev preko informacijskega sistema ter način vodenja in upravljanja evidence bonov v pristojnosti Finančne uprave Republike Slovenije (FURS).

FURS je vzpostavil tudi klicni center (tel. št. 08 200 1005) ter pripravil posebno animacijo v zvezi s postopkom koriščenja turističnih bonov.

Na poročanje podatkov o gostih in prenočitvah v sistem eTurizem AJPES koriščenje turističnih bonov ne vpliva.