Obvestilo o prometnem režimu v mestu Gornja Radgona ob Dnevu mrtvih, v soboto dne 31. 10. in v nedeljo 1. 11. 2020

datum: 27.10.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

SKLEP št. 311/2020 - o prometnem režimu v mestu Gornja Radgona ob Dnevu mrtvih, v soboto dne 31. 10. in v nedeljo 1. 11. 2020 (PDF)

* * *

Na podlagi prvega odstavka 102. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in tretje točke prvega odstavka 27. člena Odloka o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 71/12) izdaja župan Občine Gornja Radgona

 

S K L E P št. 311/2020 
o prometnem režimu v mestu Gornja Radgona ob  Dnevu mrtvih, v soboto dne 31. 10. 2020 in v nedeljo dne 1. 11. 2020

 

1. člen

S tem sklepom se določi spremenjen prometni režim ob Dnevu mrtvih, v soboto dne 31. 10. 2020 od 8.00 do 18.00 ure in v petek dne 1. 11. 2020 od 8.00 do 18.00 ure na krajevni mestni cesti LK 105221 ( Pokopališka ulica).


2. člen

Na krajevni mestni cesti LK 105221 ( Pokopališka ulica) se vzpostavi enosmerni promet z vhodom na cesto LK 105221 s ceste R2-449 (Partizanska cesta) in izhodom na cesto JP 605201 (Prežihova ulica).


3. člen

Za nemoteno odvijanje in varni potek prometa na krajevni mestni cesti LK 105221 (Pokopališka ulica) poskrbi Krajevna skupnost Gornja Radgona ob pomoči  medobčinskega redarstva in Policijske postaje Gornja Radgona.


4. člen

Ustrezno prometno signalizacijo, ki bo označevala spremenjen prometni režim, postavi v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 in 59/18), Zakonom o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in Pravilnikom o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16), izvajalec gospodarske javne službe javna snaga – KOMUNALA RADGONA d.o.o.

 

Št. 3710-009/2020-U109
Gornja Radgona, dne 12. 10. 2020
 

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.