JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora (EUP) EU 22 (parc. št. 411/2 k.o. Radvenci)

datum: 27.10.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za  določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora (EUP) EU 22 (parc. št. 411/2 k.o. Radvenci) - 26. 10. 2020

GRADIVO:
- ELABORAT lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcele 411/2 v k.o. 207 – Radvenci (PDF)
- VSA MNENJA (PDF)

* * *

Na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17), 6. ter 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15)  Občina Gornja Radgona s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za  določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora (EUP) EU 22

 

I.

Občina Gornja Radgona naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za  določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora (EUP) EU 22. Območje lokacijske preveritve z identifikacijsko številko MOP 1622 se izvaja na enoti urejanja prostora (EUP) EU22 v naselju Radvenci, na zemljišču s parc. št. 411/2 v k.o. 207 – Radvenci.

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno na oglasni deski Občine Gornja Radgona in na spletnem naslovu: https://www.gor-radgona.si za čas 15 dni. Javna razgrnitev bo potekala od 27. 10. 2020 do 11. 11. 2020.

 

III.

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na elektronski naslov obcina@gor-radgona.si.
 

IV.

Osebni podatki pripombodajalcev se bodo v skladu s 56. členom ZUreP-2 obdelovali le za pripravo in uveljavitev razgrnjene lokacijske preveritve za EU22 in bodo varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in občinskimi akti.


V.

Občina Gornja Radgona bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski Občine Gornja Radgona in na spletnem naslovu: https://www.gor-radgona.si.

 

Številka: 3500-2/2020-U131                            
Datum: 26. 10. 2020

 

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.