Javno naznanilo o Javni razgrnitvi Predloga modelov vrednotenja nepremičnin (od 1. do 30. 10. 2019)

datum: 25.09.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

Javno naznanilo o Javni razgrnitvi Predloga modelov vrednotenja nepremičnin (PDF)

Portal množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN): www.mvn.e-prostor.gov.si

* * *

Na podlagi 3. odstavka 19. člena Zakona o množičnem vrednotenjem nepremičnin (ZMVN-1) (Uradni list RS, št. 77/17) in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) župan Občine Gornja Radgona s tem
 

javnim naznanilom obvešča javnost o
JAVNI RAZGRNITVI
PREDLOGA MODELOV VREDNOTENJA NEPREMIČNIN


I. 

Občina Gornja Radgona z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne predlog modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je izdelalo Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS).


II.

To javno naznanilo se objavi na oglasni deski Občine Gornja Radgona in uradni spletni strani občine https://www.gor-radgona.si/.

Gradivo bo javno razgrnjeno 30 dni, in sicer od 1. 10. 2019 do 30. 10. 2019, v času uradnih ur (ponedeljek, sreda, petek med 8.00 in 12.00 uro), na sedežu občine v pisarni št. 39, II. nadstropje.

Predlog modelov vrednotenja bo dostopen na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin (Portal MVN) na spletnem naslovu https://www.mvn.e-prostor.gov.si/, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

Za občane bo GURS izvedel javno predstavitev modelov vrednotenja na območjih Območnih geodetskih uprav. Za lastnike nepremičnin na območju Občine Gornja Radgona bo javna predstavitev organizirana v sredo 16. 10. 2019 od 10.00 do 13.00 ure, v prostorih Mestne občine Murska Sobota (velika sejna dvorana), Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.


III.

Vsi zainteresirani lahko od 1. 10. 2019 do 15. 11. 2019 (45 dni) podajo pripombe k predlogu modelov vrednotenja, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

  • pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni na območju Občine Gornja Radgona, pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov občine: Občino Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali skeniranega na elektronski naslov: ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v glavni pisarni občine,

 

  • vse ostale pripombe na modele vrednotenja (vred. tabele, točkovnike, faktorje,…) pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov Geodetsko upravo RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana ali skeniranega na elektronski naslov .

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na Portalu MVN.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

IV.

Občina Gornja Radgona se mora do pripomb občanov opredeliti in jih posredovati preko spletnega obrazca najkasneje do 2. 12. 2019.

Občina Gornja Radgona javnost seznani z odgovorom GURS s stališči do pripomb, in sicer na krajevno običajen način do 27. 12. 2019.

 

Številka: 353-3/2018-U109
Gornja Radgona, dne 25. 9. 2019
 

                  ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
        Stanislav ROJKO, l.r.