Obvestilo najemnikom neprofitnih občinskih stanovanj o dvigu višine najemnine z dnem 1. 9. 2019

datum: 22.08.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

Obvestilo najemnikom neprofitnih občinskih stanovanj o dvigu višine najemnine z dnem 1. 9. 2019 (PDF) - 6. 8. 2019

* * *
 

OBVESTILO NAJEMNIKOM NEPROFITNIH OBČINSKIH STANOVANJ O DVIGU VIŠINE NAJEMNINE Z DNEM 1. 9. 2019
 

Občina Gornja Radgona, kot lastnik neprofitnih stanovanj v občini Gornja Radgona vse najemnike le teh obvešča, da se bodo najemnine s 1. 9. 2019 na podlagi sklepa župana št. 131/2019 z dne 1. 8. 2019, izdanega na podlagi 19. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur.list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS, 79/15, 91/15, v nadaljevanju: uredba) uskladile s podzakonskim predpisom tako, da se bodo dvignile na stopnjo 4,68 % od vrednosti stanovanja, po kateri se nekaterim najemnikom že obračunava najemnina za nekatera neprofitna stanovanja.

Navedena uskladitev pomeni izenačitev stopenj za izračun najemnin s strani upravnikov objektov vseh najemnikov občinskih neprofitnih stanovanj in uskladitev dejanskega stanja z določili uredbe v povezavi z Odlokom o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur. List RS, št. 23/00, 96/01, 29/03-odl.US), ki bi se naj postopno izvedla že v obdobju od 1. 1. 2005 pa do 31. 12. 2006.

 

Gornja Radgona, 6. 8. 2019                                      OBČINA GORNJA RADGONA