JAVNI RAZPIS za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2019/2020

datum: 08.08.2019

kategorija: Razpis

Javni razpis za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2019, 2020

 

Razpisna dokumentacija za Javni razpis za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2019,2020

Razpisna dokumentacija za Javni razpis za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2019,2020

 

Cenik uporabe Telovadnice Partizan v sezoni 2019, 2020

 

 

Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi telovadnice Partizan (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 53, z dne 1. 10. 2009) Občina Gornja Radgona objavlja

 

 

 

 

JAVNI RAZPIS

za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2019/2020

 

 

 

 1. Naziv in sedež lastnika in upravljavca telovadnice: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

 

 1. Na razpis se lahko prijavijo: javni zavodi, športna društva, neformalne rekreativne skupine, posamezniki, podjetja… Prednostno pravico pri oddaji telovadnice v uporabo bodo imeli interesenti, navedeni v 6. členu Pravilnika o uporabi telovadnice Partizan (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 53, z dne 1. 10. 2009), (v nadaljevanju: pravilnik).

 

 1. Cenik uporabe telovadnice Partizan za sezono 2019/2020 je sprejel župan Občine Gornja Radgona, dne 7. 8. 2019 in je objavljen na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si.

 

 1. Uporaba telovadnice Partizan obsega uporabo vadbene površine v objektu, garderob, sanitarij, umivalnikov, tušev ter športnega orodja in opreme v objektu.

 

 1. Prijava se posreduje na obrazcu vloge, ki je sestavni del tega razpisa.

 

 1. Prostore telovadnice po urniku, sestavljenem na podlagi tega razpisa, bo možno koristiti v času od praviloma 1. 9. 2019 do 30. 8. 2020 in sicer od ponedeljka do petka od 15.00 do 22.00 ure, ob sobotah od 9.00 do 22.00 ure ter ob nedeljah po dogovoru na podlagi izraženega interesa uporabnikov.

 

 1. Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, najkasneje do vključno 20. 8. 2019 s pripisom: »NE ODPIRAJ: RAZPIS  TELOVADNICA PARTIZAN«.

 

 1. Razpisna dokumentacija je vsem zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, vsak delovni dan pa tudi v pisarni tajništva župana Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona, pisarna št. 13/I. nadstropje.

 

 1. Na osnovi prejetih vlog bo Občina Gornja Radgona do 31. 8. 2019 pripravila urnik uporabe za sezono 2019/2020, ki traja od 1. 9. 2019 do 30. 8. 2020.

 

 1. Interesenti, ki bodo svoje vloge dostavili po roku (po 20. 8. 2019) bodo ne glede na določbe 6. člena pravilnika, lahko kandidirali le na proste termine, ki ne bodo razdeljeni prijaviteljem, ki so svoje vloge na razpis dostavili pravočasno.

 

 1. Na podlagi pravočasno prispelih vlog na razpis, bo občina v skladu s pogoji navedenimi v 6. členu pravilnika oblikovala urnik uporabe telovadnice, ki ga bo s sklepom potrdil tudi župan Občine Gornja Radgona.

 

 

Številka: 671-3/2019-U123                                                                 ŽUPAN

Datum: 8. 8. 2019                                                           OBČINE GORNJA RADGONA

                                                                                                  Stanislav ROJKO, l.r.