JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2019 (rok 5. 8. 2019 za društva, rok 8. 8. 2019 za ukrepa A in B)

datum: 12.06.2019

kategorija: Razpis

PRIPONKE:

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2019 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A: Državne pomoči po skupinskih izjemah (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP A: Državne pomoči po skupinskih izjemah (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP B: De Minimis pomoči (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP B: De Minimis pomoči (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP C: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (DOC)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - UKREP C: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (PDF)


**** 

Občina Gornja Radgona na podlagi 9. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), 13. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 93 z dne 01.07.2015) in Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2019), objavlja

 

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2019

 

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občina Gornja Radgona.

Sredstva se dodeljujejo po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014 in pomoči de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013.

Sredstva za javni razpis v skupni višini 42.000,00 EUR, so zagotovljena v proračunu Občine za leto 2019 in se dodelijo za naslednje ukrepe:

               Državne pomoči po skupinskih izjemah

       Višina sredstev

1A

Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

35.000,00

2A

Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih

3A

Pomoč za izplačilo zavarovalnih premij

                     De minimis pomoči

1B

Pomoč za naložbe za opravljanje v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji

2B

Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja

                     Ostali ukrepi Občine

   7.000,00

1C

Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

 

II. SPLOŠNA DOLOČILA

Pogoji za upravičence:
1. Pomoč se lahko dodeli upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
2. Najvišji znesek, ki ga v okviru javnega razpisa za leto 2019 lahko prejme posamezno kmetijsko gospodarstvo je 5.000,00 EUR.
3. Pomoči po tem javnem razpisu se ne odobrijo za plačilo taks, režijskih stroškov, stroške za refinancirane obresti, za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, za investicije, ki se izvajajo izven območja občine in za investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev RS in EU.
4. Državne pomoči po skupinskih izjemah: Pomoč se lahko dodeli samo, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta oziroma dejavnosti (za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014).
5. Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Naložbe oziroma dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključena pred zadnjim izplačilom zahtevka.
6. Pomoč se ne sme dodeliti kmetijskemu gospodarstvu v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
7. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega javnega razpisa, mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, še 10 let od datuma prejema sredstev.
8. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih oziroma izjavo, ali je/ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU).
9. Davek na dodano vrednost (DDV) po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014, ni upravičen.
10. Pomoči po javnem razpisu ne uporabljajo za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoznimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo in za pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
11. Do pomoči po tem javnem razpisu (za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014), niso upravičeni subjekti, ki so neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom ter podjetja v težavah.
12. Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:

 • ribištva in akvakulture,
 • primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije,
 • predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju Evropske unije v naslednjih primerih:
  a)če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
  b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

13. Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoznimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
14. Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
15. Ne glede na določila o možni najvišji višini odobrenih sredstev na kmetijsko gospodarstvo, se  pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek pomoči de minimis.
16. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
17. Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro podjetja, ki so po v prisilni poravnavi, v stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
18. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013, ne sme preseči 200.000 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena ter je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

19. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka, preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.

20. Drugi pogoji de minimis pomoči:
Prejemnik mora k vlogi predložiti:

 • pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih odredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
 • pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih;
 • seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
 • številko transakcijskega računa, odprtega v Republiki Sloveniji.

21. Podrobnejša določila za posamezne vrste pomoči po Uredbah (ES) št. 702/2014 in 1407/2013, so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

III. UKREPI IN UPRAVIČENCI (razvidno iz objavljenega razpisa v PDF)

A. Državne pomoči po skupinskih izjemah

1A. Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo      

2A. Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih

3A. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij


B. De minimis pomoči

1B. Pomoč za naložbe za opravljanje v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost

2B. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja


C. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

 

IV. NAČIN PRIJAVE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vlogo oziroma prijavne obrazce z zahtevano dokumentacijo – po ukrepih – je potrebno v zaprti kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ, JAVNI RAZPIS – KMETIJSTVO 2019«

nasloviti na: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Rok za oddajo vlog:

1. za ukrep: Podpora delovanju društevdo vključno ponedeljka, 5. avgusta 2019.

2. za ukrep: Državne pomoči po skupinskih izjemah in ukrep za de minimis pomoči – do vključno četrtka, 8. avgusta 2019.

Na kuverti mora biti naveden naziv in polni naslov prijavitelja.

Razpisna dokumentacija po ukrepih, je vlagateljem na voljo:

 • na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si
 • vsak delovnik na sedežu Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na tel. številki 02/564 38 35 (Majda Ferenc) ali na el. naslovu: majda.ferenc@gor-radgona.si


V. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA VLOG

Vloga mora biti popolna in izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen ukrep in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke določene v razpisnih dokumentacijah.

Pri posameznem odpiranju se bodo upoštevale le vloge, ki bodo prispele do določenega datuma v glavno pisarno Občine Gornja Radgona. Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali neposredno v glavni pisarni (vložišču) Občine Gornja Radgona (pisarna 25/I). Vloge, ki bodo prispele po zaključenem roku razpisa, bodo neodprte vrnjene vlagatelju.

Postopek za dodelitev pomoči bo vodila strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku 5 dni od poziva Komisije, bo komisija zavrgla. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po zaprtju javnega razpisa, se zavržejo. Prijavitelj s svojim podpisom jamči za pravilnost navedenih podatkov.

Glede na to, da so sredstva omejena, bodo odvisna od števila prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega razpisa. Upravičenci bodo o izidu razpisa s sklepom obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva popolnosti vloge. Po pravnomočnosti sklepa o izboru, se bodo z izbranimi prijavitelji na javni razpis sklenile pogodbe.


Številka: 330-2/2019-U106
Datum:   12. 6. 2019

                                                                                                                ŽUPAN
                                                                                             OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                         Stanislav ROJKO, l.r.