Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji referent za cestno dejavnost

datum: 24.12.2018

kategorija: Razpis

OBVESTILO o končanem natečajnem postopku (PDF) - 13. 2. 2019

***

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

Številka: 110- 4/2018-U101
Datum: 20. 12. 2018

 

Občina Gornja Radgona na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju ZJU) objavlja

 

JAVNI NATEČAJ
ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA
VIŠJI REFERENT ZA CESTNO DEJAVNOST

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj višja strokovna ali višješolska izobrazba (prejšnja) – prometna, gradbena ali komunalna smer;
 • najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • opravljen vozniški izpit B kategorije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

V skladu s trinajsto točko 6. člena ZJU se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Delovno področje in naloge, ki se opravljajo na razpisanem prostem delovnem mestu, so:

 • opravljanje upravnih, organizacijskih, strokovnih in razvojnih nalog, ki se nanašajo na urejanje in vzdrževanje občinskih cest, javnih poti, poti za pešce, parkirišč (tudi vodenje evidence o občinskih cestah in objektih na njih ter izvajanje letnega vzdrževanja in zimske službe);
 • opravljanje upravnih, organizacijskih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na javno razsvetljavo ter varnost cestnega prometa v občini,
 • sodelovanje pri izvajanju upravnih in organizacijskih nalog na področju ostalih gospodarskih javnih služb,
 • skrb za vzdrževanje in ažuriranje banke cestnih podatkov in katastra javne razsvetljave,
 • sodelovanje pri izvajanju investicij na področju javne infrastrukture,
 • sodelovanje in pomoč pri opravljanju upravnih, organizacijskih in strokovnih nalog, ki se nanašajo na pripravo in izvajanje javnih naročil male in velike vrednosti,
 • sodelovanje in pomoč pri pripravi predlogov občinskih splošnih aktov in drugih zahtevnejših gradiv s področja dela,
 • vodenje predpisanih evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi,
 • izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu,
 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
 • vodenje evidence o upravnih stvareh,
 • opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog podobne zahtevnosti po nalogu nadrejenega.

 

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj in opis dosedanjih zaposlitev kandidata;
 3. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
 4. izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv,
 5. izjavo kandidata, da:
  - je državljan republike Slovenije,
  - ima znanje uradnega jezika,
  - ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  - zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Gornja Radgona pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.

Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisnih izjav, katerih obrazci so sestavni del besedila javnega natečaja. Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis po Europasss standardu, v prijavi pa naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Zaželena so tudi naslednja znanja in sposobnosti:

 • osnove obvladovanja računalniških orodij,
 • znanje uporabe aplikacij prostorskih informacijskih sistemov.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 31. člena ZUP izpit opraviti najkasneje v roku treh mesecev od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s 89. členom ZJU usposabljanje opraviti najkasneje v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi predstavitve v prijavi,  priložene dokumentacije,  na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

V izbirni postopek se ne bodo uvrstili kandidati, ki ne bodo izpolnjevali natečajnih pogojev.

Izbrani kandidat bo imenovan v uradniški naziv Višji referent II, z možnostjo napredovanja v uradniški naziv Višji referent I. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona in na terenu – na celotnem območju Občine Gornja Radgona.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava na javni natečaj za prosto delovno mesto Višji referent za cestno dejavnost« na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Gornja Radgona in objavi na Zavodu za zaposlovanje. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri oz. neizbiri obveščeni v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Gornja Radgona.

Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite na telefonski št. 02/564-38-18 – Marija Kaučič oz. 02/564-38-00 ali po e-pošti obcina@gor-radgona.si.

V besedilu tega javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

 

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji referent za cestno dejavnost (PDF)

Javni natečaj - vzorci izjav (DOC)