JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2018 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 20. 3. 2018)

datum: 02.02.2018

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2018 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA k Javnemu razpisu za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2018 (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA k Javnemu razpisu za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2018 (DOC)


* * * 

Občina Gornja Radgona, na podlagi 10. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 44/08) in Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 10/2017), objavlja

 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov društev na področju turizma
v občini Gornja Radgona v letu 2018 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona, ki jih je društvo izvajalo v preteklem letu z naslednjimi vsebinami:
–        izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini, ipd.,
–        izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura, ipd.,
–        spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
–        akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in običajev, urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
–        organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
–        aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
–        izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva: seminarji, predavanja, delavnice, ekskurzije ipd.,
–        oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.

Sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnost društev ter programe izvedene v preteklem letu. Programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom.

 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE IN PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Na razpis se lahko prijavijo turistična društva oziroma društva, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:
–        da so registrirana po zakonu o društvih,
–        da imajo sedež na območju občine Gornja Radgona,
–        da je njihova osnovna dejavnost promocija turizma,
–        da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
–        da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
–        da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti,
–        da delujejo najmanj eno leto,
–        da izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona.

 

3. VIŠINA ZAGOTOVLJENIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV:

Za sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma je v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018, zagotovljenih 6.500,00 EUR.

Če sredstva za sofinanciranje projektov društev ne bodo porabljena, se bodo razdelila med prijavljena društva, glede na število prostovoljnih sodelovanj na občinskih prireditvah.

 

4. KRITERIJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV:

Komisija pri izboru programov in projektov višino sofinanciranja določi na podlagi izpolnjevanja meril in kriterijev ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov po Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 44/2008).

Merila so v obliki točkovnega sistema. Vrednost točke se izračunava na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.

Pri izvedenih aktivnostih v kraju, kjer je možno sodelovanje več društev, se za organizacijo in izvedbo prireditev poda pisno soglasje Krajevne skupnosti, v kateri ima društvo sedež.

 

5. VSEBINA VLOGE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vloga mora biti izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v zaprti kuverti s pripisom:

»Ne odpiraj – javni razpis za programe v turizmu« – do vključno torka, 20. marca 2018.

Na kuverti mora biti naveden naziv in polni naslov vlagatelja.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si ali pa se jo lahko vsak delovni dan dvigne v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona (pisarna št. 25/I).

Vse informacije glede razpisa dobite na tel. številki (02) 564 38 35 (Majda Ferenc) ali po elektronski pošti: .

 

6. OBRAVNAVA VLOG

Pravočasno prispele in popolne vloge bodo vrednotene na osnovi meril in kriterijev za sofinanciranje programov na področju turizma, ki so določeni v občinskem pravilniku.

Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija v roku 14 dni po zaprtju javnega razpisa.

O delu komisija se vodi zapisnik. Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za kandidaturo na razpisu, komisija pristopi k ocenjevanju prijavljenih programov v skladu z merili, ki so navedena v javnem razpisu oz. v razpisni dokumentaciji in v skladu, ki jih določa pravilnik.

Komisija lahko posameznega kandidata pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 5 dneh od prejema poziva. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se zavrže kot nepopolna.

Komisija najkasneje v roku 30 dni od roka za oddajo prijave na javni razpis pripravi predlog razdelitve namenskih sredstev, na podlagi katerega direktor občinske uprave izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu upravičencu, zoper katerega lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči, se uredijo s pogodbo. Sredstva društvo mora porabiti do konca leta 2018.

 

7. NENAMENSKA PORABA SREDSTEV

Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, Občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 

Društvo, ki krši navedena določila, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu Občine.

 

Številka: 322-1/2018-U106
Datum:   30. 1. 2018

                                                                                                                    ŽUPAN
                                                                                               OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                            Stanislav ROJKO, l.r.