JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni

datum: 20.11.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNO NAZNANILO (PDF)

Dopolnjen osnutek sprememb OPPN Delavska pot (PDF)

Dopolnjen osnutek sprememb OPPN Delavska pot - povzetek za javnost (PDF)


* * *
 

Občina Gornja Radgona na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) objavlja

 

J A V N I M   N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni – po skrajšanem postopku

  

I. 

Občina Gornja Radgona naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o sprememba in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni – po skrajšanem postopku, ki ga je izdelal  IPG, Inženiring, Projektiranje, Gradnje, Igor Pivec, s. p., Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona, št. projekta 50-1/2017, november 2017.
 

II. 

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno 15 dni, od vključno 28. 11. 2017 do vključno 12. 12. 2017, in sicer v prostorih Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona in na spletni strani Občne Gornja Radgona: http://www.gor-radgona.si. 

Javna obravnava gradiva bo v četrtek, dne 7. 12. 2017, ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.
 

III. 

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na e-naslov: oziroma se jih vpiše v knjigo pripomb, lahko pa se podajo tudi ustno na zapisnik na javni obravnavi. 

Občina Gornja Radgona bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način. 

 

Številka: 350-4/2007-20-U107
Gornja Radgona, dne 20. 11. 2017
 

ŽUPAN

OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l. r.