Javno naznanilo o javni razgrnitvi OPPN - kmetija FUJS

datum: 20.07.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

 Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB-1 in 47/08) s tem

 

 

 

J A V N I M   N A Z N A N I L O M

obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija FUJS

 

 

 

I.     

 

Občina Gornja Radgona naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija FUJS, ki ga je izdelalo podjetje URBIS, d. o. o, Partizanska cesta 3, 2000 Maribor, št. projekta 2017/OPPN-001, z datumom julij 2017.

 

Ureditveno območje obsega parc. št. 1138/7, 1138/10, 1139/1, 1137, 1135, 1134/5, k. o. Spodnja Ščavnica.

 

 

II.     

 

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 31. 7. 2017 do 30. 8. 2017 in sicer v prostorih Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

 

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 23. 8. 2017, ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.

 

 

III.     

 

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na e-naslov: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si oziroma se podajo v knjigo pripomb in predlogov, lahko pa se podajo tudi ustno na zapisnik na javni obravnavi.

 

Občina Gornja Radgona bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način.

 

 

IV.

To javno naznanilo se objavi na oglasni deski in občinski spletni strani Občine Gornja Radgona: http://www.gor-radgona.si.

 

 

Številka: 350-2/2017-9-U107

Gornja Radgona, dne 20. 7. 2017

 

Župan

Občine Gornja Radgona

Stanislav Rojko, l. r.