JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (štiri stanovanja) (rok do 2. 8. 2017)

datum: 14.07.2017

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (štiri stanovanja) (PDF) - 12. 7. 2017

Vse podrobnosti, pogoji, postopek so razvidni iz priponke v tej objavi.


* * *  

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU- 1G, 50/14, 90/14 - ZDU- 1L, 14/15 -ZUUJFO, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, v nadaljevanju uredba) ter sprejetega Načrta ravnanja s nepremičnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2017, objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE GORNJA RADGONA

 

1.      NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB: 

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa župan Stanislav Rojko, matična št.: 5880289000, ID za DDV: SI40051846 

 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA:

Predmet prodaje stvarnega premoženja so naslednje nepremičnine: 

1.      Trosobno stanovanje v izmeri 74,00 m2, vključno z kletno shrambo, številka stanovanja 17, v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Spodnja Ščavnica 38, številka stavbe 239 k.o. 193 Spodnja Ščavnica, vključno s sorazmernim delom solastnine na splošnih skupnih delih stavbe in zemljišču parc. št. 850/11 k.o. Spodnja Ščavnica.  Stanovanje je še trenutno prazno in še ni bilo vseljeno, zgradba v kateri se nahaja stanovanje je zgrajena v letu 2012. Etažna lastnina je vzpostavljena. Stanovanje ima energetsko izkaznico, št. 2014-159-154-2047, ki velja do 19.8.2024; 

2.      Enosobno stanovanje v izmeri 44,10 m2, vključno z kletno shrambo, številka stanovanja 514, v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Kocljeva 15, Gornja Radgona, številka stavbe 1257 k.o. 184 Gornja Radgona, stoječe na zemljišču parc. št. 230/18  184 k.o. Gornja Radgona, vključno s sorazmernim delom solastnine na splošnih skupnih delih stavbe in zemljišču parc. št. 230/10, 230/11,  230/12,  230/14,  230/15,  230/16 vse 184 k.o. Gornja Radgona. Stanovanje je prazno, zgradba v kateri se nahaja stanovanje je zgrajena v letu 2002/2003. Etažna lastnina je vzpostavljena. Stanovanje ima energetsko izkaznico, št. 2015-237-219-19726, ki velja do 12. 5. 2025; 

3.      Dvosobno stanovanje v izmeri 70,70 m2, vključno z kletno shrambo, številka stanovanja 423, v mansardi večstanovanjske stavbe na naslovu Kocljeva 17, Gornja Radgona, številka stavbe 1257 k.o. 184 Gornja Radgona, stoječe na zemljišču parc. št. 230/18 184 k.o. Gornja Radgona, vključno s sorazmernim delom solastnine na splošnih skupnih delih stavbe in zemljišču parc. št. 230/10, 230/11, 230/12,  230/14,  230/15,  230/16 vse 184 k.o. Gornja Radgona. Stanovanje je prazno, zgradba v kateri se nahaja stanovanje je zgrajena v letu 2002/2003. Etažna lastnina je vzpostavljena. Stanovanje ima energetsko izkaznico, št. 2015-237-219-20059, ki velja do 15. 5. 2025; 

4.      Dvosobno stanovanje v izmeri 70,40 m2, vključno z kletno shrambo, številka stanovanja 313, v pritličju večstanovanjske stavbe na naslovu Kocljeva 19, Gornja Radgona, številka stavbe 1257 k.o. 184 Gornja Radgona, stoječe na zemljišču parc. št. 230/18 184 k.o. Gornja Radgona, vključno s sorazmernim delom solastnine na splošnih skupnih delih stavbe in zemljišču parc. št. 230/10, 230/11, 230/12,  230/14,  230/15,  230/16 vse 184 k.o. Gornja Radgona. Stanovanje je prazno, zgradba v kateri se nahaja stanovanje je zgrajena v letu 2002/2003. Etažna lastnina je vzpostavljena. Stanovanje ima energetsko izkaznico, št. 2015-237-219-20224, ki velja do 17. 5. 2025; 

Nepremičnine, ki so predmet prodaje na podlagi tega javnega zbiranja ponudb in so navedene in označene glede na opise le teh pod točko 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena z zaporednimi številkami od 1 do 4, zanje se tudi v nadaljevanju uporabljajo zaporedne številke od 1. do 4. 

Izhodiščne cene nepremičnin, ki predstavljajo ocenjene vrednosti nepremičnin po sodno zapriseženem cenilcu gradbene stroke, od 1 do 4 tega javnega zbiranja ponudb, navedene v poglavju 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena, so: 

1.      56.518,63 EUR;

2.      35.244,20 EUR;

3.      48.271,35 EUR;

4.      55.918,46 EUR. 

Izhodiščno vrednost nepremičnin predstavlja ocenjeno vrednost nepremičnin, znižano za 14,99 % ocenjene vrednosti v skladu z določili 4.alineje 1. odstavka 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU- 1G, 50/14, 90/14 - ZDU- 1L, 14/15 -ZUUJFO, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS. Ocenjena vrednost je bila določena po sodno zapriseženem cenilcu, h kateri je v točkah od 2-4 dodan še znesek vplačil v rezervni sklad. V  izhodiščni vrednosti davek na promet nepremičnin oz. davek na dodatno vrednost, druge dajatve in davščine, povezane s pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa v zemljiški knjigi, ki jih plača kupec, niso zajeti.

Davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene pogodbe in vložene napovedi za odmero davka na promet nepremičnin, plača kupec. Kupec tudi nosi stroške v zvezi s pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa v zemljiški knjigi ter stroške izdelave cenilnega zapisnika.

Sestavni del kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa bo tudi določilo o odkupni pravici za obdobje 5 let v korist Občine Gornja Radgona, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni, kar določa 5.odstavek 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 86/10,75/12,47/13-ZDU-1G,50/14,90/14-ZDU-1L,14/15-ZUUJFO).

...