JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (podstrešna soba) (rok do 31. 7. 2017)

datum: 14.07.2017

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (PDF) - 12. 7. 2017

Vse podrobnosti, pogoji, postopek so razvidni iz priponke v tej objavi.


* * *  

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU- 1G, 50/14, 90/14 - ZDU- 1L, 14/15 -ZUUJFO, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, v nadaljevanju uredba) ter sprejetega Načrta ravnanja s nepremičnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2017, objavlja
 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE GORNJA RADGONA

 

1.      NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB: 

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa župan Stanislav Rojko, matična št.: 5880289000, ID za DDV: SI40051846

 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA:

Predmet prodaje stvarnega premoženja je naslednja nepremičnina: 

·         Podstrešna soba številka stanovanja 221, v izmeri 24,60 m2, ki se nahaja v mansardi stanovanjskega bloka številka 890 k.o. 184 Gornja Radgona, stoječem na delu zemljišča parc. št. 219/5 k.o. 184 Gornja Radgona, na naslovu Porabska ulica 6, Gornja Radgona. Stanovanjski objekt je bil zgrajen v letu 1980. Podstrešna soba je funkcionalno vezana na sosednje stanovanje številka 218, ki se nahaja v privatni lastnini fizične osebe in je že v uporabi lastnika stanovanja številka 218, ki je z lastnimi finančnimi sredstvi povečal vrednost stanovanja za 3.783,29 EUR. K stanovanju spada tudi sorazmerni del pripadajočega stavbišča parc. št. 219/3, 219/4, 219/5, 219/7 vse k.o. 184 Gornja Radgona.  Za podstrešno sobo je bila izdelana energetska izkaznica  št. 2017-363-291-49938 dne 2. 6. 2017 in velja do 1. 6. 2027. 

Izhodiščna cena nepremičnine, ki predstavlja ocenjeno vrednost nepremičnine, ugotovljeno po sodno zapriseženem cenilcu gradbene stroke in je navedena v poglavju 2. Predmet javnega zbiranja ponudb, ob upoštevanju finančnega vložka uporabnika stanovanja številka 218 v smislu povečanja njegove sedanje vrednosti tako na stanje pred njegovo obnovo znaša:

·         4.735,07 EUR, če bo ponudbo zanj oddal lastnik stanovanja številka 218 v objektu 890 k.o. 184 Gornja Radgona, ki že nastopa kot uporabnik navedene nepremičnine in je povečal vrednost stanovanja z lastnimi finančnimi sredstvi 

oziroma

·         8.518,36 EUR, če bo ponudbo zanj oddala druga fizična ali pravna oseba, ki ni lastnik stanovanja številka 218 v objektu 890 k.o. 184 Gornja Radgona in ni uporabnik navedene nepremičnine 

K izhodiščni vrednosti nepremičnine je še dodan znesek vplačil v rezervni sklad, ki ga je dolžen ob prodaji plačati prodajalec.  V  izhodiščni vrednosti davek na promet nepremičnin oz. davek na dodatno vrednost, druge dajatve in davščine, povezane s pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa v zemljiški knjigi, ki jih plača kupec, niso zajeti.

Davek na promet nepremičnin, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene pogodbe in vložene napovedi za odmero davka na promet nepremičnin, plača kupec. Kupec tudi nosi stroške v zvezi s pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa v zemljiški knjigi ter stroške izdelave cenilnega zapisnika.

Sestavni del kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa bo tudi določilo o odkupni pravici za obdobje 5 let v korist Občine Gornja Radgona, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni, kar določa 5.odstavek 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 86/10,75/12,47/13-ZDU-1G,50/14,90/14-ZDU-1L,14/15-ZUUJFO).

...