Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu

datum: 25.05.2017

kategorija: Razpis

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu (PDF) - 25. 5. 2017

* * *

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) Občina Gornja Radgona za Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici, s sedežem na naslovu Partizanska 13, Gornja Radgona, objavlja javni natečaj za zasedbo enega (1) prostega uradniškega delovnega mesta: 

 

OBČINSKI REDAR
v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-       najmanj srednjo splošno ali srednjo  strokovno  izobrazbo;

-       najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;

-       aktivno znanje uradnega jezika;

-       državljanstvo Republike Slovenije;

-           opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv;

-       preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku;

-       strokovno usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja;

-       opravljen vozniški izpit B kategorije;

-       ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

-       zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Zaželeno je tudi  pasivno znanje nemškega jezika in osnovno poznavanje dela z računalnikom.
 

V skladu s trinajsto točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. 

V skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih in drugim odstavkom 22. člena Zakona o občinskem redarstvu lahko na delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv ali preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku in za opravljanje nalog občinskega redarstva ter za uporabo pooblastil občinskega redarja, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeno usposabljanje ali preizkus opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. 

Dokler izbrani kandidat ne opravi strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za pridobitev naziva občinski redar ter strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za V. stopnjo izobrazbe, opravlja delo na tem delovnem mestu kot občinski redar – pripravnik. 

Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave. 

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so:

-       opravljanje nalog iz pristojnosti in delovnega področja občinskega redarstva v skladu z zakonom, ki ureja občinsko redarstvo in v skladu z, na podlagi zakona izdanimi, občinskimi predpisi;

-       nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o pravilih cestnega prometa, zakonu o cestah, zakonu o javnem redu in miru; 

-       vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji;

-       opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o ugotovljenih nepravilnostih;

-       vodenje postopka in izdaja plačilnega naloga na kraju prekrška;

-       opravljanje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe v prekrškovnih ali inšpekcijskih zadevah, zlasti ugotavljanja dejstev in okoliščin pomembnih za odločitev;

-       opravljanje administrativno tehničnih nalog za potrebe organa;

-       opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po odredbi nadrejenih.

 

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe  ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ali fotokopija spričevala, diplome;

2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog npr. ali gre za V., VI., VII. stopnjo zahtevnosti), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

3. pisno izjavo, da ima opravljen vozniški izpit B kategorije ali fotokopijo izpita;

4. pisno izjavo kandidata, da:

-        je državljan Republike Slovenije,

-        ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

-        zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

5.   pisno izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ga je kandidat opravil);

6.  pisno izjavo o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku  (če ga je kandidat opravil);

7.   pisno izjavo o opravljenem strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva in za uporabo pooblastil občinskega redarja (če ga je kandidat opravil);

8. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Gornja Radgona,  pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 

V izbirni postopek se bodo v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06 in 104/10) uvrstili le kandidati, ki izpolnjujejo natečajne pogoje. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. 

Izbirni postopek bo potekal v dveh fazah (z izločanjem kandidatov), kjer se bo v prvi fazi upoštevala popolna dokumentacija. V drugo fazo izbire bodo tako uvrščeni kandidati, ki bodo izpolnjevali vse predhodno navedene pogoje. Kandidati, uvrščeni v drugi krog izbirnega postopka bodo povabljeni na razgovor, na katerem bodo morali odgovoriti na zastavljena vprašanja s področja, za katerega se razpisuje delovno mesto. Izbran bo najbolj strokovno usposobljen kandidat.
 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni predvidoma v roku 15 dni po končanem postopku izbire. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Gornja Radgona. 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu občinski redar medobčinskega inšpektorata in redarstva  opravljal v nazivu občinski redar III z možnostjo napredovanja v naziv občinski redar II in občinski redar I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Medobčinskega inšpektorata in redarstva v prostorih Občine Gornja Radgona na Partizanski 13, v Gornji Radgoni in na terenu na območju Občine Gornja Radgona, Občine Apače in Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Prijava na prosto uradniško delovno mesto občinski redar« na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Gornja Radgona. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
 

Dodatne informacije o javnem natečaju  lahko dobite na telefonski številki 02/564-38-37 ali po e-pošti .
 

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
 

Številka zadeve: 110-3/2017-U101
V Gornji Radgoni, 25. 5. 2017
 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.