JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (rok do 28. 11. 2016)

datum: 10.11.2016

kategorija: Razpis

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (PDF)

Javno zbiranje ponudb - obrazec Priloga št. 1 in obrazec Priloga št. 2 (DOC)

Vse podrobnosti, pogoji, postopek so razvidni iz priponk v tej objavi.

* * *

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU- 1G, 50/14, 90/14 - ZDU- 1L, 14/15 -ZUUJFO, v nadaljevanju zakon ZSPDSLS), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, v nadaljevanju uredba) ter sprejetega Načrta ravnanja s nepremičnim premoženjem Občine Gornja Radgona za leto 2016, objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA V LASTI OBČINE GORNJA RADGONA1.      NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:
 

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ki jo zastopa župan Stanislav Rojko, matična št.: 5880289000, ID za DDV: SI40051846
 

2. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA: 

Predmet prodaje stvarnega premoženja je naslednja nepremičnina: 

1.      Parcela št. 377/12 k.o. 184 k.o. Gornja Radgona, ki predstavlja funkcionalno zemljišče - teraso k gostinskemu objektu, v izmeri 41 m2
 

Izhodiščna cena nepremičnin, ki predstavlja tržno primerljivo vrednost nepremičnine v mestu Gornja Radgona za podobne nepremičnine znaša 983,59 EUR (23,99 EUR/m2), h kateri se prištejejo še stroški geodetske odmere nepremičnine v višini 240,00 EUR, tako da znaša izhodiščna cena nepremičnine 1.223,59 EUR

Nepremičnina iz tega javnega zbiranja ponudb se proda najmanj za izhodiščno vrednost 1.223,59 EUR. V  izhodiščni ceni vrednosti nepremičnine davek na promet nepremičnin oz. davek na dodatno vrednost, druge dajatve in davščine, povezane s pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa v zemljiški knjigi, ki jih plača kupec, niso zajeti.

Davek na promet nepremičnin oz. davek na dodano vrednost, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene pogodbe in vložene napovedi za odmero davka na promet nepremičnin, plača kupec. Kupec tudi nosi stroške v zvezi s pripravo in izvedbo kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa v zemljiški knjigi.

Sestavni del kupoprodajne pogodbe oz. notarskega zapisa bo tudi določilo o odkupni pravici v korist Občine Gornja Radgona, ki po svoji naravi ponudnikom preprečuje možnost nakupa takih nepremičnin z namenom njihove kasnejše prodaje po višji oziroma tržni ceni, kar določa 5.odstavek 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 86/10,75/12,47/13-ZDU-1G,50/14,90/14-ZDU-1L,14/15-ZUUJFO).


* * * 

Razpisna dokumentacija:
·         besedilo razpisa (datoteka PDF),
·         priloga št. 1 podatki o ponudniku (datoteka PDF),
·         priloga št. 2 ponudba (datoteka PDF).