KULTURNA DEDIŠČINA - OBVESTILO

datum: 25.10.2016

kategorija: Sporočilo za javnost

KULTURNA DEDIŠČINA - OBVESTILO (PDF)

Grafični prilogi (PDF)

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 90 z dne 15.03.2015 in št. 2/2016 z dne 01.05.2016)

Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Gornja Radgona, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor (junij 2014) (PDF)
 

* * * 

KULTURNA DEDIŠČINA - O B V E S T I L O  

 

Spoštovani občani,

v zadnjem času se je na območju mesta Gornja Radgona oziroma v samem starem mestnem jedru, ki je zavarovano območje kulturnega spomenika, obnovilo nekaj stavb, ki ne ustrezajo prenovam skladno z navodili statusa kulturnega spomenika ali kulturne dediščine. Zaradi neljubih nevšečnosti, ki so pri tem povezani z dodatnimi stroški (dvojnimi ali več), vas obveščamo, da se predhodno glede prenove stavbe ali posega v prostor, pridobite določene informacije na občinski upravi in posledično potrebne pogoje in soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine RS, enota Maribor, ki predpiše način obnove stavbe. 

Zato vas ponovno obveščamo, da je Občina Gornja Radgona v začetku leta 2015 sprejela Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona, ki vsebuje določila o kulturnih spomenikih, povzetih iz strokovnih podlag Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pojem »spomeniki« iz Odloka so posamezni premični in nepremični predmeti, njihove zbirke, stavbe, naselja ali njihovi deli ter območja, ki imajo izjemno kulturno vrednost, predstavljajo vrhunske dosežke ustvarjalnosti oziroma ključne ali redko ohranjene dokumente razvojnega obdobja. 

Kulturna dediščina pa je varovana hierarhično na več ravneh. Posamezen objekt kulturne dediščine je lahko zavarovan tudi kot del širšega območja kulturnega spomenika ali kot del krajine oziroma naselbinske dediščine.

Varstveni režim za posamezen spomenik pa se nanaša na tiste lastnosti, zaradi katerih je posamezna enota kulturne dediščine ovrednotena kot kulturna dediščina in vpisana v Register nepremične kulturne dediščine. 

Sprejmimo dejstvo, da ima kulturni spomenik ali dediščina določene omejitve, hkrati pa ima določene prednosti, ki jih lahko posameznik tudi izkoristi in unovči. Skupaj pa moramo odgovorno uresničevati načela trajnostnega razvoja in celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

K dopisu vam prilagamo še izris starega mestnega jedra v Gornji Radgoni in območje grajskega kompleksa, ki znotraj okvirja označujeta območje varstvenega režima kulturnega spomenika in vam lahko služi kot prva informacija - ali se vaša stavba nahaja v zaščitenem območju.

Zaščiteno območje starega mestnega jedra zajema Jurkovičevo ulico (stavbe s hišno številko 5, 9, 17, 19, 21, 23, 25), Kerenčičevo ulico (stavbe s hišno številko 3, 4, 5, 5a, 9, 11, 12, 13, 16), Lackovo ulico (hišno številko 17) ter izven mestnega jedra še Partizansko cesto (s hišnimi številkami 12, 13, 17, 19-Panonska 2, 26, 45).

Grajski kompleks je varovan kot prazgodovinska naselbina »Grajski grič« in »Grad«, parcelne št. so vpisane na priloženem izrisu. 

Hvala za razumevanje!                                                                                                                 

                                                       OBČINA GORNJA RADGONA