13. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 7. 7. 2016 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 24.06.2016

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/13-F1
Datum:   24. 6. 2016
 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016), 
 

S K L I C U J E M 

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 7. julija 2016, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 4. izredne seje občinskega sveta in zapisnika 12. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (objavljeni odgovori)

5.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2016 (skrajšani postopek) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

6.      Sklep o potrditvi cen storitev in Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona – obrazložitev mag. Zlatko ERLIH, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

7.      Sklep o določitvi subvencioniranja cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini Gornja Radgona za leto 2016 – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan

8.      Poročilo o izvedbi nadzora zakonitosti organiziranosti, poslovanja ter finančnega poslovanja posrednega proračunskega porabnika Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona za leto 2014 – obrazložitev Marija FLEGAR, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

9.      Pravilnik o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja (prva obravnava) – obrazložitev Boštjan FLEGAR, višji svetovalec v občinski upravi

10.  Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama


Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda, razen k točki št. 7, katero bo predloženo naknadno. Gradivo za sejo je v celoti dostopno na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »gradiva in sklepi občinskega sveta«.
 

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                     Stanislav ROJKO, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 13. redno sejo OS - 7. 7. 2016 (PDF) - 24. 6. 2016  

DODATNO GRADIVO za 13. redno sejo OS - 7. 7. 2016 (PDF) - 7. 7. 2016 


Posnetek celotne seje (objavljeno 11. 7. 2016):