JAVNI RAZPIS za uporabo slačilnic Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2016 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 15. 2. 2016)

datum: 27.01.2016

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za uporabo slačilnic Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2015 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA  za prijavo na Javni razpis za uporabo slačilnic Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2015 (PDF)
RAZPISNA DOKUMENTACIJA  za prijavo na Javni razpis za uporabo slačilnic Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2015 (DOC)  

* * * 

Na podlagi 7. člena Pravilnika o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 84, z dne 1. 5. 2014) Občina Gornja Radgona objavlja 

JAVNI RAZPIS
za uporabo slačilnic Doma športa – Stadion Gornja Radgona
na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2016

 

1.     Naziv in sedež lastnika in upravljalca Doma športa – Stadion Gornja Radgona: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

 

2.     Na razpis se lahko prijavijo:

-        osnovne šole in vrtci, katerih ustanoviteljica je Občina Gornja Radgona za izvedbo šolskega pouka športne vzgoje, ter predšolskih in šolskih interesnih dejavnosti, športna društva in klubi;

-        športna društva in klubi, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok, mladine ter članov, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona;

-        športna društva in klubi, ki izvajajo programe interesna športne vzgoje za otroke in mladino in imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona;

-        drugi klubi, društva in skupine s sedežem v Občini Gornja Radgona, ki izvajajo športno rekreacijo;

-        drugi uporabniki iz Občine Gornja Radgona;

-        društva in klubi izven občine Gornja Radgona;

-        drugi uporabniki izven občine Gornja Radgona.
 

Prednostno pravico pri oddaji slačilnic v uporabo bodo imeli interesenti, navedeni v 5. členu Pravilnika o uporabi športnih površin in objektov na TŠC Trate v Gornji Radgoni (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 84, z dne 1. 5. 2014), v nadaljevanju: pravilnik. 

3.     Cenik uporabe slačilnic Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni je sprejel župan Občine Gornja Radgona, dne 30. 11. 2014 in je objavljen na oglasni deski TŠC Trate v Gornji Radgoni in na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si. 

4.     Uporaba slačilnic Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni obsega uporabo ene posamezne slačilnice, s pripadajočimi tuširnicami in sanitarijami. 

5.     Prijava se posreduje na obrazcu vloge, ki je sestavni del tega razpisa. 

6.     Prostore slačilnic bo možno koristiti po sestavljenem urniku, na podlagi tega razpisa, predvidoma v času od 01. 3. 2016 do 31. 12. 2016, in sicer od ponedeljka do petka med 7.00 in 22.00 uro, ter v soboto in nedeljo po predhodnem dogovoru oziroma najavi. 

7.     Vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, najkasneje do vključno 15. 2. 2016 s pripisom: Ne odpiraj: »RAZPIS SLAČILNICE – STADION GORNJA RADGONA NA TŠC TRATE V GORNJI RADGONI«. 

8.    Razpisna dokumentacija je vsem zainteresiranim na voljo na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si, vsak delovni dan pa tudi v vložišču Občinske uprave Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona (glavna pisarna-vložišče, št. 25, II. nadstropje). Za morebitne informacije je kontaktna oseba Vladimir Mauko (pisarna št. 35, II. nadstropje, telefon: 02/564-38-17 ali 051 688 242). 

9.    Interesenti, ki bodo svoje vloge dostavili po roku (po 15. 2. 2016) bodo, ne glede na določbe 5. člena pravilnika, lahko kandidirali le na proste termine, ki ne bodo razdeljeni prijaviteljem, kateri so svoje vloge na razpis dostavili pravočasno. 

10. Na podlagi pravočasno prispelih vlog na razpis, bo občina v skladu s pogoji, navedenimi v 5. členu pravilnika, oblikovala urnik uporabe slačilnic, ki ga bo s sklepom potrdil tudi župan Občine Gornja Radgona.
 

Številka: 671-1/2014-U103
Datum:  27. 1. 2016 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                           OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.