7. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 24. 9. 2015 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 10.09.2015

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/7-F1
Datum:   10. 9. 2015
 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 24. septembra 2015, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 6. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.      Statut Občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

6.      Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

7.      Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, podsekretar v občinski upravi

8.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje poslovne cone Element Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Suzana RAKUŠA, višja svetovalka v občinski upravi

9.      Pravilnik spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Janja OSOJNIK, svetovalka v občinski upravi

10. Pravilnik o sofinanciranju programov javnih prireditev in drugih aktivnosti, ki narekujejo promocijo Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi

11. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2015 (1. del) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi

12. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2015 – obrazložitev Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

13. Sklep o podelitvi občinskih priznanj in nagrad za leto 2015 – obrazložitev Branko KLUN, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade

14. Sklep o imenovanju kandidatov za sodnike porotnike na Okrožnem sodišču v Murski Soboti – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda.  

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 7. redno sejo OS - 24. 9. 2015 (PDF) - 10. 9. 2015

GRADIVO (brez 12. točke) za 7. redno sejo OS - 24. 9. 2015 (PDF) - 10. 9. 2015

DODATNO GRADIVO za 7. redno sejo OS - 24. 9. 2015 (PDF) - 24. 9. 2015