JAVNI NATEČAJ za podelitev priznanj na področju prostovoljstva v Občini Gornja Radgona v letu 2014

datum: 07.08.2015

kategorija: Razpis

JAVNI NATEČAJ  za podelitev priznanj na področju prostovoljstva v Občini Gornja Radgona v letu 2014 (PDF)

Prijavnica - prostovoljec / prostovoljka  leta 2014 do 30 let (DOC)

Prijavnica - prostovoljec/prostovoljka  leta 2014 nad 30 let (DOC)

Prijavnica - prostovoljna organizacija v letu 2014 (DOC)

Prijavnica - prostovoljni dogodki v letu 2014 (DOC)

***

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 24/06-UPB in 47/08) župan Občine Gornja Radgona objavlja

 

JAVNI NATEČAJ

za podelitev priznanj na področju prostovoljstva v Občini Gornja Radgona v letu 2014

1.      Vrste priznanj:

Občina Gornja Radgona razpisuje naslednja priznanja na področju prostovoljstva:

-       naj prostovoljec / naj prostovoljka do 30 let,

-       naj prostovoljec / naj prostovoljka nad 30 let,

-       naj prostovoljna organizacija,

-       naj prostovoljni dogodek. 

2.      Pogoji za sodelovanje:

Natečaj naj prostovoljec/prostovoljka v letu 2014

-  Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod ali druga javna ali zasebna institucija

-       Prostovoljec/ka za svoje delo ne sme biti plačan/a oziroma ne zaposlen/a za izvajanje dejavnosti, za katere se ga/jo prijavlja na razpis;

-    Prostovoljec/ka mora biti z udeležbo seznanjen in se mora z njo strinjati, tako da skupaj s      prijaviteljem napiše opis svojega prostovoljnega delovanja;

-      Prostovoljec/ka mora imeti stalno prebivališče v občini Gornja Radgona. izjemoma ima lahko stalno prebivališče drugje, v kolikor je prostovoljno delo opravljal/a na območju občine Gornja Radgona;

-       Prostovoljec/ka je moral/a prostovoljno delovati v letu 2014;

-     Kot starostna meja prostovoljca / prostovoljke  do 30 let  bo upoštevana starost, dopolnjena v letu 2014.

Naj prostovoljna organizacija v letu 2014

-       Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod, druga institucija;

-       Prijavljena organizacija mora imeti sedež v Občini Gornja Radgona in mora biti njihovo delovanje v letu 2014 povezano z občino;

-    Prijavljena organizacija mora biti s prijavo seznanjena in mora kot dokazilo posredovati soglasje izvršilnega odbora.

Naj prostovoljni dogodek v letu 2014  

-       Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod, druga institucija;

-    Prijavijo se lahko dogodki pri katerih je prostovoljno delo bistveno prispevali k izpeljavi oziroma kvaliteti izvedbe dogodka ( ni pa nujno, da je bil v celoti izveden s prostovoljnim delom);

-      Čas izvedbe dogodka se je moral zaključiti v letu 2014;

-      Kraj izvedbe v občini Gornja Radgona.

3.     Način izbora

Postopek izbire naj prostovoljca / prostovoljke, naj prostovoljne organizacije in naj prostovoljnega dogodka bo na podlagi pravilno prispelih prijav opravila komisija, ki jo s sklepom določi župan. Kot kriteriji izbire bodo komisiji služili predvsem dosežki predlaganih,  delo v organizaciji, vpliv na lokalno okolje, ipd. Komisija bo na podlagi svoje strokovne avtoritete o teži vsake prijave presojala posebej. Komisija si pridružuje tudi pravico, da predlaga županu, da se  v posamezni kategoriji ne podeli naziva, če presodi, da je število ali kvaliteta prijav prenizka. O podelitvi priznanj odloči župan.   

4.     Rok in prijava  

Prijavnica naj bo zaradi berljivosti izpolnjena v e-obliki (preko računalnika in ne ročno), ni pa to pogoj za njeno veljavnost.

Prijavnico (s prilogami) se posreduje po pošti vključno, do 5. septembra 2015, ali odda v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25/I. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti, z navedenim predlagateljem, ter  na sprednji strani označena z napisom »NE ODPIRAJ – NATEČAJ - PROSTOVOLJSTVO«.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Janja Osojnik, tel. 02/564-38-31. 

 

Številka: 093-3/2015-U102                                                                                                          ŽUPAN

Gornja Radgona, 7. 8. 2015                                                                                   OBČINE GORNJA RADGONA

                                                                                                                                               Stanislav ROJKO, l. r.