2. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v okviru 1. skupne izredne seje Občinskih svetov Občin Apače, Gornja Radgona, Radenci ter Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 7. 5. 2015 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 04.05.2015

kategorija: Gradiva občinskega sveta


OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:  

Številka: 013-2/2014-OS/2-IS-F1
Datum:   4. 5. 2015 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

1. skupno izredno sejo Občinskih svetov Občin Apače, Gornja Radgona, Radenci ter Sveti Jurij ob Ščavnici in s tem 

2. IZREDNO SEJO Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 7. maja 2015, ob 17.00 uri,

v avli Osnovne šole Gornja Radgona.

 

DNEVNI RED: 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

3.      Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči

4.      Predstavitev stanja na projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« in Aneksa št. 1 k Pogodbi o izgradnji, obratovanju in skupnem upravljanju objektov »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C«
 

Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Glede na dejstvo, da sta točki 3 in 4 v predlaganem dnevnem redu skupnega pomena občin na območju Upravne enote Gornja Radgona, je sklicana skupna izredna seja Občinskih svetov občin Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij in Apače ter je slednje razlog za sklic izredne seje. Gradivo k točki 3 je priloženo vabilu, točka 4 bo predstavljena na sami seji s strani vodje projekta. Vljudno vabljeni,
 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                       Stanislav ROJKO, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 2. izredno sejo OS - 7. 5. 2015 (PDF) - 4. 5. 2015

DODATNO GRADIVO za 2. izredno sejo OS - 7. 5. 2015 (PDF) - 7. 5. 2015

SPREJETI SKLEPI 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (v okviru skupne seje), z dne 7. 5. 2015