JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona

datum: 20.04.2015

kategorija: Sporočilo za javnost

JAVNO NAZNANILO (PDF) 

OPOMBA
(4. 5. 2015): V javnem naznanilu o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona, ki je bil objavljen dne 20. 4. 2015, se v točki II. v drugem odstavku popravi napačno naveden datum javne obravnave, tako da pravilno glasi: Javna obravnava gradiva bo v torek, dne 19. 5. 2015, ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.

Popravek javnega naznanila (PDF)

Povzetek za javnost (PDF)
Osnutek odloka (PDF)
Grafični načrt (PDF)
Smernice (PDF)

Javno naznanilo za razgrnitev osnutka LN Element - april 2015.jpg

* * *

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB-1 in 47/08) s tem

 

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona

 

I.      

Občina Gornja Radgona naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona. 
 

II.     

Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 28. 4. 2015 do 29. 5. 2015 na oglasni deski Občine Gornja Radgona in na internetni strani http://www.gor-radgona.si. 

Javna obravnava gradiva bo v torek, 19. 5. 2015, ob 17.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.
 

III.   

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve pošljejo na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na e-naslov oziroma se podajo ustno na javni obravnavi. 

Občina Gornja Radgona bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način. 

 

Št.: 350-2/2006-U107
Gornja Radgona, dne 20. 4. 2015 

Župan
Občine Gornja Radgona
Stanislav Rojko l.r.