3. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 2. 2015 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 05.02.2015

kategorija: Gradiva občinskega sveta


OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:  

Številka: 013-2/2014-OS/3-F1
Datum:   5. 2. 2015
 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v ponedeljek, 23. februarja 2015, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.
 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 2. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.      Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Srečko ŠTAJNBAHER, vodja ZVKDS OE Maribor in Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi
- Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Gornja Radgona, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor (junij 2014)
 

6.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2015 (prva obravnava) – obrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

7.      Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

8.      Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnini parc. št. 1331/1 in 1331/2, k.o. Negova – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

9.      Predlog za imenovanje predstavnikov občine v svete vseh javnih zavodov, javnih podjetij ter sklada – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

10. Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članici ter imenovanju nadomestnega člana v Odboru za kmetijstvo in turizem – obrazložitev Robert ŽINKOVIČ, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

11. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

12. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

  

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r.

 


KOMPLETNO GRADIVO za 3. redno sejo OS - 23. 2. 2015 (PDF) - 5. 2. 2015

DODATNO GRADIVO za 3. redno sejo OS - 23. 2. 2015 (PDF) - 23. 2. 2015 

SPREJETI SKLEPI 3. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 23. 2. 2015