Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju direktorja občinske uprave

datum: 21.11.2014

kategorija: Razpis

JAVNI NATEČAJ (PDF)

* * * 

Občina Gornja Radgona na podlagi 58. člena in četrtega odstavka 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju ZJU) objavlja
 

JAVNI NATEČAJ
ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA
NA POLOŽAJU DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE
 

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

      -        univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma z magisterijem (druga bolonjska stopnja);
-        najmanj 6 let delovnih izkušenj;
-        znanje uradnega jezika;
-        državljanstvo Republike Slovenije;
-        funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov;
-        opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
-        ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
-        zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. 

Za delovna mesta oziroma nazive, za katere se ne zahteva specializacija, magisterij znanosti ali doktorat, zahteva pa se univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem znanosti, se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v primeru, da naloge na tem delovnem mestu opravlja javni uslužbenec, ki ima magisterij, doktorat oziroma zaključen specialistični študij.

Delovno področje in naloge, ki se opravljajo na razpisanem prostem delovnem mestu, so:

      -        neposredno vodenje občinske uprave,
-        vodenje projektnih skupin za izvedbo najzahtevnejših in ključnih projektov občine,
-        opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v občinski upravi,
-        načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzor izvajanja nalog v občinski upravi,
-        vodenje in odločanje v zahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji,
-        izdajanje odločb v upravnem postopku na prvi stopnji,
-        samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in najzahtevnejših gradiv za obravnavo na občinskih organih,
-        opravljanje drugih najzahtevnejših nalog. 

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:
  1.izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
  2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
  3. izjavo o pridobljenem znanju upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov,
  4. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
  5. izjavo kandidata, da:
       -     je državljan republike Slovenije,
       -     ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
       -     zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
  6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Gornja Radgona pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. 
 

Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave. 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali je pridobil funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJU to znanje pridobiti v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj. 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat v skladu s tretjim odstavkom 31. člena ZUP izpit opraviti najkasneje v roku treh mesecev od sklenitve delovnega razmerja. 

Kandidat mora k prijavi z dokazili priložiti tudi kratek življenjepis. V prijavi lahko poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. 

Izbrani kandidat bo položaj na delovnem mestu direktor občinske uprave opravljal v nazivu podsekretar III. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas za dobo petih let, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »prijava na javni natečaj za prosto delovno mesto direktorja občinske uprave« na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Gornja Radgona in objavi na Zavodu za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: , pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Gornja Radgona. 

Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite pri Mariji Kaučič, vsak delovni dan na tel. št. 02/564-38-18. 

V besedilu tega javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.


Številka: 110-9/2014-U101
Datum: 21.11.2014  

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Stanislav ROJKO, l.r.