18. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 10. 7. 2014 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 30.06.2014

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:  


Številka: 013-2/2010-OS/18-F1
Datum:   27. 6. 2014 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 10. julija 2014, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 17. redne seje občinskega sveta
 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda
 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
 

6.      Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Blaž MALENŠEK, predstavnik Terragis d.o.o. in Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi
 

7.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona (skrajšani postopek) –  obrazložitev doc. dr. Boštjan BREZOVNIK, predstavnik Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
 

8.      Odlok o dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje zdravstvene dejavnosti v Gornji Radgoni (skrajšani postopek) – obrazložitev Suzana GRAH, višja svetovalka v občinski upravi
 

9.      Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi
 

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
 

11. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Valerija FRANGEŽ, višja svetovalka v občinski upravi
 

12. Sklep o podaji soglasja k Statutu javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. –obrazložitev Branko KOCBEK, predsednik Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
 

13. Sklep o potrditvi idejne zasnove celostne grafične podobe blagovne znamke »Gornja Radgona – mesto sejmov in penine« – obrazložitev mag. Norma BALE, vodja projektne skupine in direktorica Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona
 

14. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine, ki so v naravi kategorizirane občinske ceste – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi
 

15. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2014 (2. del) – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi
 

16. Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2013 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
 

17. Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja Občine Gornja Radgona v letu 2013 (AUDIT-IN d.o.o.) Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
 

18. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 

19. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

 

Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. 

 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Anton KAMPUŠ, l.r.


KOMPLETNO GRADIVO za 18. redno sejo OS - 10. 7. 2014 (PDF)

DODATNO GRADIVO za 18. redno sejo OS - 10. 7. 2014 (PDF)