Sklepi 12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 20. 12. 2012

datum: 28.12.2012

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 20. 12. 2012, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:
 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 11. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 20. 11. 2012 v predloženi vsebini. 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 

6.      Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona – druga obravnava. 

7.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 – druga obravnava z vsemi bilancami in prilogami. 

8.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 – druga obravnava z vsemi bilancami in prilogami. 

9.      Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO« – skrajšani postopek. 

10.  Sklep o potrditvi Stališč do pripomb iz druge javne razgrnitve na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona
SKLEP:
1.      Občinski svet Občine Gornja Radgona potrjuje Stališča do pripomb iz druge javne razgrnitve na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona, ki so bile podane v času njegove ponovne javne razgrnitve od 29. 10. 2012 do vključno 28. 11. 2012. Stališča do pripomb na dopolnjen osnutek OPN občine Gornja Radgona so sestavni del tega sklepa.
2.      Stališča so sestavni del zadeve postopka priprave OPN občine Gornja Radgona in se naslednji dan po sprejemu Stališča javno objavijo na oglasni deski Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ter na spletni strani. Stališča bodo javno objavljena do dneva sprejema Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona. 

11.  Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2013
SKLEP:
1.      Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2013 znaša 0,001924 EUR.
2.      Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih. 

12.  Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona
SKLEP:
1.      Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona znaša 0,0604 EUR.
2.      Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.01.2013. 

13.  Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št. 1191/2 k.o. Ivanjševci
SKLEP:
1.      Ukine se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 1191/2, katastrska občina 206 Ivanjševci, cesta v velikosti 172 m2. Predmetna nepremičnina postane s tem sklepom last Občine Gornja Radgona.
2.      Lastninska pravica na zemljišču s parc. št. 1191/2, katastrska občina 206 Ivanjševci, cesta v velikosti 172 m2, se po ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena vpiše v zemljiško knjigo v korist Občine Gornja Radgona.
3.      Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih. 

14.  Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2013
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2013. 

15.  Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja in upravljanja v Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova za leto 2011
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme s strani Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona posredovano Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja in upravljanja v Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova za leto 2011. 

16.  Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2013
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2013. 

17.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta 

 

SKLEPI 12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 20. 12. 2012 (PDF)