12. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 20. 12. 2012 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 10.12.2012

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Sklic 12. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (vabilo, predlog dnevnega reda in gradivo), ki bo v četrtek, 20. decembra 2012, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2010-OS/12-F1
Datum:   7. 12. 2012

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),

 

S K L I C U J E M 

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v četrtek, 20. decembra 2012, s pričetkom ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni. 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 11. redne seje občinskega sveta
 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda
 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
 

6.      Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Večnamenska športna dvorana ob OŠ Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Vesna KOZLAR, predstavnica podjetja Bau-ing d.o.o.
 

7.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2013 (druga obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
 

8.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2014 (druga obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi
Načrt razvojnih programov 2014-2017 - popravek (PDF)
 

9.      Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (skrajšani postopek) – obrazložitev Aleš POTOČNIK, inšpektor v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu
 

10. Sklep o potrditvi Stališč do pripomb iz druge javne razgrnitve na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona – obrazložitev Jana KOVAČ, predstavnica ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota
 

11. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2013 – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi
 

12. Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v Občini Gornja Radgona – obrazložitev Daniel VEBERIČ, višji svetovalec v občinski upravi
 

13. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini parc. št. 1191/2 k.o. Ivanjševci – obrazložitev Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi
 

14. Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2013 – obrazložitev Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi
 

15. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja in upravljanja v Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova za leto 2011 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
 

16. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta


Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. 

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                        Anton KAMPUŠ, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 12. redno sejo OS - 20. 12. 2012 (PDF)  

DODATNO GRADIVO za 12. redno sejo OS - 20. 12. 2012 (PDF)