Sklepi 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 29. 5. 2012

datum: 30.05.2012

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v torek, dne 29. 5. 2012, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:
 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

3.      Odlok o prenehanju veljavnosti sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o prenehanju veljavnosti sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek). 

4.      Sklep o podaji soglasja Javnemu podjetju Prlekija d.o.o. za najem dolgoročnega kredita poslovne banke za namen nakupa in ureditve lastnih poslovnih prostorov
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje Javnemu podjetju Prlekija d.o.o., da za namen nakupa in ureditve lastnih poslovnih prostorov najame dolgoročni kredit poslovne banke v višini največ 500.000,00 EUR in za dobo največ 10 let, brez poroštva občine, ter pod pogoji, ki bodo določeni ob upoštevanju predpisov s področja javnega naročanja, o čemer je javno podjetje dolžno poročati občini v skladu s predpisi. 

5.      Sklep o podaji soglasja k predlogu cene storitve pomoč družini na domu, posredovane s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona
SKLEP:
1.    Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k predlogu cene storitve pomoč družini na domu, posredovane s strani Centra za socialno delo Gornja Radgona, in sicer:
·      cena storitve znaša 17,44 EUR;
·      zakonska subvencija občine Gornja Radgona znaša 9,30 EUR;
·      polna cena za neposrednega uporabnika znaša 8,14 EUR.
2.    Občinski svet Občine Gornja Radgona določa:
·      dodatno subvencijo za neposredne uporabnike v višini 3,76 EUR;
·      ceno storitve za neposrednega uporabnika v višini 4,38 EUR.
3.    Z dnem sprejetja tega sklepa preneha veljati sklep št. 15000-1/2001-102 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 51 z dne 15. 5. 2009).
4.    Sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih in začne veljati s 1. 6. 2012.  

6.      Sklep o podaji mnenja o prijavljenih kandidatih za ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidata Dušana Zagorca, r**. **********, **************************************, za ravnatelja Osnovne šole Gornja Radgona za mandatno obdobje 2012 – 2017. 

7.      Informacija o stanju slačilnic na TŠC Trate v Gornji Radgoni 

 

SKLEPI 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 29. 5. 2012 (PDF)