Sklepi 9. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 5. 4. 2012

datum: 11.04.2012

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 9. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 5. 4. 2012, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:
 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 8. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 1. 2012 v predloženi vsebini.
 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 

6.      Odlok o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona – druga obravnava.
 

7.      Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.
 

8.      a) Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Pomurske regije (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta Pomurske regije (skrajšani postopek).
 

b) Tajno glasovanje o kandidatni listi za volitve članov Razvojnega sveta Pomurske regije
S tajnim glasovanjem je bila kandidatna lista izglasovana s predpisano večino. 

9.      Odlok o javnem redu in miru na območju občine Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o javnem redu in miru na območju občine Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 45 dni.
 

10.  Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2011
SKLEP:
1.         Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2011, z vsemi bilancami.

2.         Sredstva proračunske rezerve v višini 50.000,00 EUR se prenesejo med sredstva rezerv v letu 2012. 

11.  Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini parc. št. 1481/4, k.o. Spodnja Ščavnica
SKLEP:
1.      Ukine se status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičnini s parc. št. 1481/4, katastrska občina 193 Spodnja Ščavnica, cesta v velikosti 56 m2. Predmetna nepremičnina postane s tem sklepom last Občine Gornja Radgona.

2.      Lastninska pravica na zemljišču s parc. št. 1481/4, katastrska občina 193 Spodnja Ščavnica, cesta v velikosti 56 m2, se po ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena vpiše v zemljiško knjigo v korist Občine Gornja Radgona.
3.      Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih. 

12.  Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2012 (1. del) in Dopolnitev programa nakupov na območju občine Gornja Radgona za leto 2012 (1. del)
SKLEP:
1.      Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona za leto 2012 (1. del).

2.      Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Dopolnitev programa nakupov na območju občine Gornja Radgona za leto 2012 (1. del). 

13.  Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 1. 8. 2011 do 29. 2. 2012
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme na znanje Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 1. 8. 2011 do 29. 2. 2012.
 

14.  Sklep o podaji soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona.
 

15.  Sklep o podaji soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona
SKLEP:
Občina Gornja Radgona daje soglasje k imenovanju Joža PRIMOŽIČA, dr. med. spec., za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona.
 

16.  Sklep o ugotovitvi prenehanja članstva članu ter imenovanju nadomestnega člana v Statutarno pravni komisiji
SKLEP:
1.    Ugotovi se, da je Andreju HUSARJU, 
***********************************, na podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem 26. 1. 2012 prenehalo članstvo v Statutarno pravni komisiji pri Občinskem svetu Občine Gornja Radgona.
2.    Za nadomestnega člana Statutarno pravne komisije se imenuje Miran DOKL, 
***********************************. 

17.  Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
SKLEP:
1.    Ugotovi se, da je na podlagi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003) z dnem 27.10.2010 prenehalo članstvo članom Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., ki so bili dne 06.07.2009 imenovani s strani občinskega sveta s sklepom št. 013-3/2006 z dne 07.07.2009.

2.    Ugotovi se, da je na podlagi 39. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 70 z dne 01.02.2012) prenehalo članstvo vsem članom dosedanjega Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., ki so bili imenovani s strani občinskega sveta na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10 z dne 1.3.2005 in št. 12 z dne 1.7.2005).
3.    Za člana Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., ki zastopata interese družbenika, se imenujeta:
-      Branko KOCBEK, ***********************************,
-      Miran DOKL, ***********************************. 

18.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

  

SKLEPI 9. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 5. 4. 2012 (PDF)