JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v občini Gornja Radgona za leto 2012 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA - rok do vključno 20. 3. 2012

datum: 15.02.2012

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v občini  Gornja Radgona za leto 2012 je bil objavljen v lokalnem časopisu Prepih, dne 15. 2. 2012 (PDF). Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dosegljiva v priponkah spodaj:

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v občini  Gornja Radgona za leto 2012 (PDF)


RAZPISNA DOKUMENTACIJA za zbiranje in sofinanciranje programov in projektov iz področja ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona za leto 2012 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za zbiranje in sofinanciranje programov in projektov iz področja ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona za leto 2012 (DOC)


* * *

Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 85/02, 26/03 in Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 43/08) ter Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 (Uradno glasilo občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 70/2012) Občina Gornja Radgona objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov v občini

Gornja Radgona za leto 2012

 

1.      Naziv in sedež naročnika:

Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona

2.      Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

-           javni kulturni programi,

-           javne kulturne prireditve na območju občine,

-           dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij.

3.      Višina sredstev razpisa: 38.000,00 EUR.

4.      Na javni razpis se lahko prijavijo:

kulturna društva, zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva, zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja in posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost in ima značaj javnega interesa Občine.

5.      Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji:

-           imajo sedež v občini Gornja Radgona,

-           so registrirani za opravljanje programov na področju kulture in da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,

-           imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,

-           imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto,

-           vodijo evidenco o opravljenih vajah, nastopih in uvrstitvah,

-           da Občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov oziroma da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti za sredstva prejeta iz občinskega proračuna,

-           da ob prijavi na javni razpis predložijo popolno zahtevano razpisno dokumentacijo s priloženo finančno konstrukcijo pridobljenih sredstev.

6.      Vsebina vloge:

Predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jih zainteresirani vlagatelji lahko v času uradnih ur dvignejo v vložišču Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali na spletni strani Občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si.

7.      Rok in način prijave:

Pisne prijave na originalnih obrazcih se mora poslati najkasneje do vključno 20. marca 2012 na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona v zaprtih ovojnicah s pripisom:

»Javni razpis KULTURA 2012 – NE ODPIRAJ«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 1200 ure v vložišču Občine Gornja Radgona. Na hrbtni strani vloge mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku.

8.      Obravnava vlog:

Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na osnovi meril in kriterijev programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Gornja Radgona in so določeni v občinskem Pravilniku. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci kulturnih programov in projektov bo župan Občine Gornja Radgona sklenil pogodbe o sofinanciranju.

9.      Informiranje kandidatov:

Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Gornja Radgona, kontaktna oseba: Majda Ferenc, telefon 02/564 38 35, vsak delovni dan v času uradnih ur.

 

Številka:  610-1/2012-U106
Gornja Radgona, 9. 2. 2012

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                     Anton KAMPUŠ, l.r.