Sklepi 8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 1. 2012

datum: 03.02.2012

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 26. 1. 2012, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni: 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 8. 12. 2011 v predloženi vsebini, vključno s predlaganim popravkom. 

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda 

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta 

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama 

6.      Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2012 – druga obravnava, z vsemi bilancami in prilogami. 

7.      Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – skrajšani postopek. 

8.      Odlok o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava predloga odloka traja 30 dni. 

9.      Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v letu 2012. 

10.  Program dela občinskega sveta in občinske uprave občine Gornja Radgona v letu 2012
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Programa dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2012, skupaj s podanimi dopolnitvami. 

11 Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2012
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Letni program športa v občini Gornja Radgona za leto 2012. 

12.  Koledar prireditev v letu 2012 v občini Gornja Radgona
SKLEP:
1.         Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predloženi Koledar prireditev v letu 2012 v občini Gornja Radgona.
2.         Komisija za prireditve določi iz koledarja prireditve, ki se bodo sofinancirale iz proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2012 do višine zagotovljenih sredstev na postavki 040322 Promocijske prireditve občine – po koledarju prireditev, konto 402099. 

13.  Poročilo o izvedbi o izvedbi nadzora finančnega poslovanja javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona za leto 2010
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora finančnega poslovanja javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona za leto 2010. 

14.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta 

 

SKLEPI 8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 1. 2012 (PDF)