6. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 26. 9. 2011 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 16.09.2011

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Sklic 6. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (vabilo, predlog dnevnega reda in gradivo), ki bo v ponedeljek, 26. septembra 2011, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

* * *

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 013-2/2010-OS/6-F1
Datum:   16. 9. 2011
 

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1 z dne 15.08.2003),
 

S K L I C U J E M 

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, 

ki bo v ponedeljek, 26. septembra 2011, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje občinskega sveta

3.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

4.      Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5.      Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama

6.      Spremembe Statuta Občine Gornja Radgona (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan

7.      Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011 (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

8.      Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Danilo VLAJ, višji svetovalec v občinski upravi

9.      Odlok o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Majda FERENC, višja svetovalka v občinski upravi

10.  Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi

11.  Sklep o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2011 – obrazložitev Zvonko GREDAR, predsednik Komisije za priznanja, pohvale in nagrade

12.  Informacija o podpisu družbene pogodbe kot posledice uskladitve določil veljavnih podzakonskih aktov javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. z Zakonom o gospodarskih družbah, ki so jih narekovala določila Zakona o upravljanju kapitalskih naložb – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan

13.  Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona, za obdobje januar – junij 2011 – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Dominika FRAS, računovodja v občinski upravi

14.  Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 27. 10. 2010 do 31. 7. 2011 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ, direktor občinske uprave

15.  Analiza finančnega poslovanja posrednih uporabnikov proračuna v letu 2010 na podlagi zaključnih računov – obrazložitev Vladimir MAUKO, višji svetovalec v občinski upravi

16.  Poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2010 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

17.  Poročilo o izvedbi nadzora finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci za leto 2010 – obrazložitev Bojan ERLIH, predsednik Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona

18.  Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta 


Gradivo je priloženo k vsem točkam dnevnega reda. Gradivo za sejo je dostopno tudi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »gradiva in sklepi občinskega sveta«.
 

                                                                                                            ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                     Anton KAMPUŠ, l.r.

 

 

 

DODATNO GRADIVO za sejo - 26. 9. 2011 (PDF)