JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin v lasti Občine Gornja Radgona – rok do 19. 9. 2011

datum: 06.09.2011

kategorija: Razpis

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin v lasti Občine Gornja Radgona je bilo objavljeno v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 69/2011 dne 2. 9. 2011.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin (PDF)

* * *

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 35., 36., 37. in 38. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11) in Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja Občine Gornja Radgona, naslednje
 

J A V N O   Z B I R A N J E   P O N U D B
za prodajo nepremičnin 

I. Predmet prodaje:

1.      Stanovanje št. 320.E v večstanovanjski stavbi na Kocljevi 19 v Gornji Radgoni v velikosti 70,97 m2 (dvosobno stanovanje v 2. nadstropju), na parc. št. 230/18, k.o. Gornja Radgona, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, za izhodiščno ceno 52.500,00 EUR.

2.      Poslovno-stanovanjska stavba na Partizanski 34 (prej trgovina Tina v pritličju in stanovanje v nadstropju) v velikosti 111,48 m2 na parc. št. 718/1, k.o. Gornja Radgona (solastniški delež občine 43/68) s pripadajočim stavbnim zemljiščem v velikosti 144 m2 na parc. št. 718/2, k.o. Gornja Radgona (solastniški delež občine 130/144), vse skupaj deleži občine za izhodiščno ceno 24.265,73 EUR. Novi lastnik občinskih deležev se zavezuje, da bo na zemljišču parc. št. 718/2, k.o. Gornja Radgona sklenil služnostno pogodbo za pravico hoje in vožnje ter pravico parkiranja za potrebe stanovanjske hiše in poslovnega prostora (trgovine) z lastnikoma sosednjega zemljišča parc. št. 717, k.o. Gornja Radgona ga. Mileno Basarič in g. Viljemom Dibelčarjem, ki sta jo dejansko izvrševala več kot petdeset let, in sicer zaradi dostopa do stanovanjske hiše in do poslovnega prostora (trgovina), ki se nahajata na navedeni parc. št. 717, k.o. Gornja Radgona.

3.      Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (v stanovanjskem naselju na Tratah) v izmeri 848 m2 na parc. št. 219/26, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 42.485,00 EUR.

Izhodiščna cena predstavlja ceno stanovanja in poslovnega prostora s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter nezazidanega stavbnega zemljišča, ne vključuje pa davka na promet nepremičnin ali DDV, komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave komunalnih naprav in ostale infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije.
 

II. Pogoji razpisa: 

1.      Na javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:

-  da v ponudbi navedejo nepremičnino z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno ceno,

-  da predložijo potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,

-  da plačajo varščino v višini 10 % od izhodiščne cene na Podračun pri UJP št. 01229-0100012643, sklic na št. 720000,

-  izbrani ponudnik mora v 15 dneh po prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 30 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku. 

2.      Če se bo za posamezno nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno. 

3.      Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici (na ovojnici je obvezno navesti ime in priimek, oz. ime pravne osebe s popolnim naslovom) najkasneje do 19. 9. 2011 na naslov: 

OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, oznako: »JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN – PONUDBA ZA ODKUP – NE ODPIRAJ« 

4.      Ponudbi je treba priložiti:

-  potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe

-  potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene 

Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri ponudnika. 

Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu ne vrne in zapade v korist Občine Gornja Radgona. 

5.      Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec. 

6.      Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob 12.00 uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika. 

7.      Najugodnejši ponudnik bo izbran s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb. 

8.      Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 

9.      Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji. 

10.  Plačilo kupnine v roku, ki je določen v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin. 

Vse podrobnejše informacije v zvezi s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki na tel. št. 02/564-38-38, 031/704-653 – kontaktna oseba g. Andrej SUBAŠIČ. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
 

                                                                                                          ŽUPAN
                                                                                        OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                   Anton KAMPUŠ, l.r.