Javni poziv za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za območje Prlekije 2011-2012

datum: 15.07.2011

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona obvešča, da je Prleška razvojna agencija giz, kot pooblaščena pravna oseba Lokalne akcijske skupine LAS Prlekija objavila Javni poziv za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za območje Prlekije 2011-2012

JAVNI POZIV (PDF)

* * *

Javni poziv za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za območje Prlekije 2011-2012


Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov LEADER, ki bodo upravičeni do sofinanciranja iz kvote sredstev 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013. Projekti LEADER predstavljajo izvajanje Lokalne razvojne strategije za območje Prlekije (v nadaljevanju LRS) po pristopu LEADER. Projekte izbere in potrdi Svet LAS Prlekija. 

Na javni poziv se lahko prijavijo:
   -          fizične in pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah,
   -          kmetje,
   -          kmetije z dopolnilno dejavnostjo,
   -          osebno dopolnilno delo,
   -          javne institucije/organizacije (javni zavodi, občine),
   -          nevladne organizacije (ustanove, zasebni neprofitni zavodi in društva)
s sedežem na območju LAS Prlekija.

Projekti se lahko izvajajo na območju občin Apače, Gornja Radgona, Križevci, Ljutomer, Ormož, Radenci, Razkrižje, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž in Veržej.

Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje projektov v okviru izvajanja LRS. Prednostne naloge razvoja podeželja na lokalni ravni so:

1)      izboljšanje konkurenčnosti kmetijske pridelave in predelave
1.1.1.      prestrukturiranje kmetijske pridelave
1.1.2.      predelava živil
1.1.3.      ustanavljanje novih in ohranjanje obstoječih enot malega gospodarstva

2)      spodbujanje trajnostnega upravljanja s podeželskimi viri
2.1. varovanje naravnih resursov in vzdrževanje biotske pestrosti
2.2. vzdrževanje kulturne krajine

3)      izboljšanje kakovosti življenja na podeželju z razvojem perspektivnih gospodarskih dejavnosti
3.1. razvoj dopolnilnih dejavnosti
3.2. gospodarsko povezovanje in trženje
3.3. mehki turizem na podeželju
3.4. koordinacija in izboljšanje kakovosti prireditev
3.5. izobraževanje nosilcev razvoja podeželja
3.6. izgradnja infrastrukture skupnega družbenega pomena


Javni poziv in dokumentacija za prijavo projektov je od dneva objave javnega poziva na voljo tudi na spletnih straneh Prleške razvojne agencije www.prlekija.com.

Dodatne informacije o javnem pozivu LAS Prlekija so na voljo vsak delovni dan med 8. in 14. uro. Kontaktni osebi sta Šoster Goran, tel.: 041/797 613, e-pošta: in Ohman Goran, tel.: 041/372 313, e-pošta: .

 

Vloge se lahko oddajo od dneva objave javnega poziva do predpisanih rokov za oddajo vlog:

15. 9. 2011 – odobreni projekti se uvrstijo v Načrt izvedbenih projektov (NIP); oktober 2011,

29. 2. 2012 – odobreni projekti se uvrstijo v NIP; marec 2012,

30. 5. 2012 – odobreni projekti se uvrstijo v NIP; junij 2012.

 

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je na naslov Prleške razvojne agencije prispela do 30. 5. 2012 do 12. ure. Javni poziv je odprt do porabe sredstev.

 

V primeru sprememb bodo te objavljene na spletni strani Prleške razvojne agencije www.prlekija.com.