JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Gornja Radgona v letu 2011 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA - rok do vključno 20. 5. 2011

datum: 03.05.2011

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Gornja Radgona v letu 2011 je bil objavljen v lokalnem časopisu Prepih, dne 1. 5. 2011. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dosegljiva v priponkah spodaj:

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Gornja Radgona v letu 2011 (PDF)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Gornja Radgona v letu 2011 (DOC)

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Gornja Radgona v letu 2011 (PDF)


* * *
 

Občina Gornja Radgona na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 44/2008,) in določil Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 65/2011), objavlja 
 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov turističnih društev v občini Gornja Radgona - v letu 2011

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti turističnih društev na področju turizma v Občini Gornja Radgona, ki jih je društvo izvajalo v preteklem letu z naslednjimi vsebinami:

–        izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini, ipd.,

–        izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura, ipd.,

–        spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,

–        akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,

–        organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,

–        aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,

–        izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva: seminarji, predavanja, delavnice, ekskurzije ipd.,

–        oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.

Sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnost društev ter programe izvedene v preteklem letu.

Programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni, z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom.

 

2. POGOJI ZA SODELOVANJE IN PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Na razpis se lahko prijavijo turistična društva oziroma društva, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost in izpolnjujejo naslednje pogoje:

da so registrirana po zakonu o društvih, da imajo sedež na območju občine Gornja Radgona, da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti, da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti, da delujejo najmanj eno leto, da izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona.

 

3. VIŠINA ZAGOTOVLJENIH PRORAČUNSLKIH SREDSTEV:

Višina sredstev za sofinanciranje aktivnosti društev na področju turizma je 7.726,00 EUR.

Če sredstva za sofinanciranje projektov društev niso porabljena, se v sorazmernem deležu glede na sofinanciranje delovanja in programov društev razdelijo med prijavljena društva. 

 

4. KRITERIJI IN MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA:

Komisija pri izboru programov in projektov za višino sofinanciranja določi na podlagi izpolnjevanja meril in kriterijev ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov po Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 44/2008 v nadaljevanju - Pravilnik) .

Merila so v obliki točkovnega sistema. Vrednost točke se izračunava na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.


Pri izboru za sofinanciranje programov na področju turizma komisija upošteva naslednja merila in kriterije:


1. Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanje turizma:
   1.1. organizacija projektov s področja pospeševanja turizma                                         100 točk/projekt
   1.2. organizacija in izvedba natečajev (npr. natečaj za najlepšo okolico,..)                    100 točk/natečaj
   1.3. organizacija drugih aktivnosti za občane                                                                 50 točk/aktivnost

2. Organizacija in sodelovanje na področju izobraževanja
   2.1. organizacija in izvedba strokovne ekskurzije                                                           100 točk/projekt
   2.2. organizacija in izvedba seminarjev, delavnic na temo izobraževanje                      100 točk/projekt
   2.3. udeležba in sodelovanje na seminarju ali delavnici na temo izobraževanje           20 točk/udeležbo

3. Akcije na področju urejanja okolja:
   3.1. izvedba čistilnih akcij v kraju                                                                                      50 točk/akcijo
   3.2. olepšanje kraja z zasajanjem rož, vzdrževanje in urejanje cvetličnih  gred              100 točk/akcijo
   3.3. urejanje in vzdrževanje s turizmom povezanih objektov v kraju                               100 točk/akcijo
   3.4. urejanje in vzdrževanje tematskih poti                                                                      100 točk/akcijo

4. Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine kraja in območja
   4.1. organizacija projektov s področja ohranjanja dediščine kraja                                 100 točk/projekt
   4.2. udeležba in sodelovanje pri drugih projektih ohranjanja dediščine kraja               50 točk/udeležbo

5. Organizacija in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah
   5.1. organizacija s turizmom povezano prireditev v Občini                                         100 točk/prireditev
   5.2. sodelovanje na s turizmom povezani prireditvi                                                  50 točk/sodelovanje
   5.3. sodelovanje na s turizmom povezani prireditvi izven Občine                            50 točk/sodelovanje

6. Izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva
   6.1. za vse programske in materialne stroške na leto                                          100 točk/skupno število
   6.2. izdaja biltenov in drugih informativno-promocijskih materialov                         200 točk/vsako izdajo
   6.3. izvedba aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka                                  100 točk/aktivnost

7. Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja
   7.1. Oblikovanje turističnih izdelkov (spominek)                                                            200 točk/izdelek
   7.2. Oblikovanje nove turistične ponudbe kraja - programi (npr. tematske poti)            200 točk/projekt

8. Aktivnosti, ki se ne uvrstijo med navedene dogodke
   8.1. večjega pomena                                                                                                  100 točk/aktivnost
   8.2. manjšega pomena                                                                                                 50 točk/aktivnost

Pri izvedenih aktivnostih v kraju, kjer je možno sodelovanje več društev, se za organizacijo in izvedbo prireditev poda pisno soglasje Krajevne skupnosti v kateri ima društvo sedež. Upošteva se tudi koledar prireditev.

 

5. VSEBINA VLOGE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Vloga mora biti izključno na obrazcih razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.

Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je potrebno predložiti v zaprti kuverti z oznako

»Ne odpiraj-javni razpis za programe v turizmu«,  do vključno 20. maja 2011

Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo:

-          v tajništvu občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13;

-          na spletni strani občine Gornja Radgona: www.gor-radgona.si

Vse informacije glede razpisa so na voljo na tel. številki 564 38 35 (Majda Ferenc) ali po elektronski pošti: .

 

6. OBRAVNAVA VLOG

Za vsako vlogo komisija ugotovi ali je pravočasna, ali jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa. Upoštevajo in ocenjujejo se prijave društev, ki izpolnjujejo pogoje 2. in 3. člena Pravilnika. Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za kandidaturo na razpisu, komisija pristopi k ocenjevanju prijavljenih programov v skladu z merili, ki so bila navedena v javnem razpisu oz. v razpisni dokumentaciji in v skladu, ki jih določa Pravilnik.

Komisija lahko posameznega kandidata pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 5 dneh od prejema poziva. Če vloga v navedenem roku ni dopolnjena, se zavrže kot nepopolna.

Komisija najkasneje v roku 30 dni od roka za oddajo prijave na javni razpis pripravi predlog razdelitve namenskih sredstev, na podlagi katerega direktor občinske uprave izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu upravičencu.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

 

7. NENAMENSKA PORABA SREDSTEV

Če društvo dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je društvo za katerikoli namen pridobitve sredstev navajalo neresnične podatke, Občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Društvo, ki krši navedena določila, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu Občine. 

 

Številka: 322-04/2010-U106
Datum:   21. 4. 2011

                                                                                                                    ŽUPAN
                                                                                                OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                           Anton KAMPUŠ l.r.