Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta REFERENT III v Občinski upravi Občine Gornja Radgona

datum: 09.11.2010

kategorija: Razpis

JAVNI NATEČAJ (PDF)

* * *

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Uradni list RS, št 63/07 in 65/08) Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona objavlja:
 

javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta 

REFERENT III

 v občinski upravi Občine Gornja Radgona

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj Srednja strokovna izobrazba;
 • najmanj 1 leto delovnih izkušenj;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka;
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovni razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
 

V skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih lahko na delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeno usposabljanje opravili najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
 

Delovno področje prostega delovnega mesta:

 • vodenje enostavnih upravnih postopkov na I. stopnji,
 • izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na I. stopnji,
 • opravljanje enostavnih upravnih nalog,
 • opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih evidenc,
 • pomoč višjim svetovalcem pri vodenju upravnih postopkov na I. stopnji, zaradi nadomeščanja odsotne delavke,
 • pomoč pri delih v zvezi s civilno zaščito,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.


Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidati opravljal izpit in leto opravljanja izpita;
 4. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

5.  izjavo, da za namene tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Gornja Radgona pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.


Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu referent opravljal v nazivu referent III z možnostjo napredovanja v naziv referent II in referent I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona.


Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.


Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto referent III« na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Gornja Radgona. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.


Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 8 dneh po končanem postopku.


Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel. 02/564-38-31 (Darja Močnik).


Številka: 110-68/2010-U102
Datum: 8. 11. 2010 

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Anton KAMPUŠ, l.r.