Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta DIREKTOR javnega podjetja Komunala Gornja Radgona d.o.o. - rok do 13. 11. 2010

datum: 29.10.2010

kategorija: Razpis

RAZPIS JAVNEGA NATEČAJA (PDF)

* * *

Na podlagi 22. in 25. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Gornja Radgona d.o.o. (Uradne objave Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 10/05 in 12/05) ter 36. člena Statuta javnega podjetja Komunala Gornja Radgona d.o.o., Komisija za izvedbo javnega natečaja za imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala Gornja Radgona d.o.o., razpisuje javni natečaj za zasedbo delovnega mesta 

DIREKTOR (m/ž)

Pogoji za zasedbo:

  • najmanj višja strokovna izobrazba (ekonomske, tehnične ali pravne smeri);
  • najmanj 10 leta delovnih izkušenj oziroma 5 let na vodilnih delih;
  • da kandidat ni pravnomočno obsojen na pogojno kazen zapora, daljšo od treh mesecev, ki še ni izbrisana;
  • aktivno obvlada slovenski jezika;
  • predložitev programa poslovanja podjetja.


Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določa 19. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07).


K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:

  • fotokopijo diplome;
  • fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba oziroma drugo ustrezno dokazilo, ki bo potrjevalo delovno razmerje in ustrezne delovne izkušnje, kakor tudi znanje slovenskega jezika;
  • potrdilo ali izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen na pogojno kazen zapora daljšo od treh mesecev, ki še ni izbrisana;
  • program poslovanja podjetja za mandatno obdobje.


Direktorja javnega podjetja imenuje ustanovitelj za dobo štirih let in ga tudi razrešuje.


Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev na kandidati pošljejo do 13. 11. 2010 v zaprti ovojnici na naslov: Občina Gornja Radgona, Komisija za izvedbo javnega natečaja, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, s pripisom »za natečaj direktorja«.


Izbira kandidata se opravi po izbirnem postopku, v katerem se, v skladu s kriteriji, ugotavlja strokovna usposobljenost kandidata.


Kriteriji za ugotavljanje strokovne usposobljenosti kandidata, to so izkušnje, znanje in menedžerske sposobnosti, so določeni v 42. členu Statuta javnega podjetja Komunala Gornja Radgona d.o.o., ki je na voljo za seznanitev v tajništvu Občinske uprave Občine Gornja Radgona in na spletni stani Občine Gornja Radgona.


Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljenem postopku imenovanja.


Kontaktna oseba: direktor občinske uprave Dragan Kujundžič, tel. št. 02/564-38-23.


V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Komisija za izvedbo javnega natečaja
predsednik
Andrej HUSAR, l.r.