Javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona in Okoljskega poročila k občinskemu prostorskemu načrtu

datum: 25.10.2010

kategorija: Sporočilo za javnost


JAVNO NAZNANILO (PDF)

OBVESTILO (PDF)

OBRAZEC za pripombe na javno razrnitev dopolnjegnega osnutka OPN in OP (DOC)

OBRAZEC za pripombe na javno razrnitev dopolnjegnega osnutka OPN in OP (PDF)

* * *

ODLOK o občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona (PDF)

Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta (PDF)

Povzetek za javnost (PDF)


GRAFIČNO GRADIVO:

Pripravo OPN nalaga veljavna prostorska zakonodaja, razvojne potrebe lokalne skupnosti in pobude občanov. Predlagani posegi so vneseni v grafično gradivo, ki je razgrnjeno na Občini Gornja Radgona in na spletni strani  www.geoprostor.net/PisoPortal/.
banner-piso.gif
(Navodilo za uporabo navedene spletne strani: Na strani izberete Gornja Radgona, kliknete na gumb »Vstopi v PISO javni«, opravite brezplačno registracijo in vpišete geslo. Na levi strani zaslona izberete katastrsko občino in številko parcele ter izberete tematski sklop Občinski prostorski načrt (OPN) – Javna razgrnitev - Namenska raba prostora).V sklop sta poleg namenske rabe ter območij EUP vključena sloja: - izbrisi ter - pobude, ki sta privzeto izključena (potrebno ju je označiti v legendi).


* * *

OKOLJSKO POROČILO za Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona (PDF)

OKOLJSKO POROČILO za Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Gornja Radgona - dodatek za varovana območja (PDF)

OKOLJSKO POROČILO - dodatek MATRIKA SCI (PDF)

OKOLJSKO POROČILO - dodatek MATRIKA SPA (PDF)


GRAFIČNO GRADIVO:

PREGLEDNA SITUACIJA s prikazom območij obravnavanih pobud (JPG) (velikost 5,75 MB)

Prikaz območij NATURA 2000 in zavarovanih območij (JPG) (velikost 4,50 MB)

Prikaz območij naravnih vrednot in EPO (JPG) (velikost 18,90 MB)

Prikaz kulturne dediščine, vodovarstvenih območij in varovalnih gozdov (JPG) (velikost 15,70 MB)

Prikaz poplavnih območij (JPG) (velikost 14,70 MB)